Технологічні основи машинобудування (література)

Автор і власник даного сайту має за мету підвищити доступність та популярність науково-технічних видань, в яких викладено питання технологічних основ машинобудування і процесів механічної обробки для якісної підготовки молодих фахівців. Всі доступні на сайті видання взято з відкритих джерел або надано авторами. Не виключена можливість, що автори або (і) власники видавничих прав на ці твори будуть проти їх знаходження у відкритому доступі на даному сайті. В цьому випадку прохання зв’язатися з власником сайту, посилання на файл буде видалено.

Методичне забезпечення

 1. Сапон С. П. Технологічні основи машинобудування. [Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050502 “Інженерна механіка” всіх форм навчання] /C.П.Сапон, П.Л.Ігнатенко – Чернігів: ЧДТУ, 2009.– 109с.
 2. Сапон С. П. Технологічні основи машинобудування. [Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 – Прикладна механіка всіх форм навчання.] / С.П. Сапон. – Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2023. – 48 с.
 3. Сапон С.П. Технологічні основи машинобудування. [Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів напрямів підготовки 131 Прикладна механіка, 133 Галузеве машинобудування всіх форм навчання]/ С.П.Сапон – Чернігів: НУЧП, 2020 – 39с.
 4. Сапон С.П. Технологічні основи машинобудування. [Методичні вказівки до практикуму для студентів напряму підготовки 6.050502 “Інженерна механіка” всіх форм навчання]/ С.П.Сапон – Чернігів: ЧДТУ, 2014. – 43с.

Скачати шаблон оформлення РГР

Скачати методичні рекомендації до РГР

Залишити заявку на персональну консультацію

 Рекомендована література

Базова

 1. Аршинов В. А. Резание металлов и режущий инструмент / В.А. Аршинов, Г.А. Алексеев. – М.: Машиностроение, 1976. — 440 с.
 2. Бахвалов, В.А. Процессы обработки заготовок. Ч.1: Методы механической обработки поверхностей деталей машин: учеб. пособие / В.А. Бахвалов. – 2-е изд., испр. и доп. – Пермь: Издво Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2013. – 229 с.
 3. Бондаренко С.Г. Основи технології машинобудування. / С.Г. Бондаренко – Чернігів: ЧДТУ, 2005. – 567 с.
 4. Бондаренко С.Г. Основи технології машинобудування : навч. посібник для студ. вищих техн. навч. закладів / С.Г. Бондаренко. – Львів : Магнолія 2009. – 567 с.
 5. Бондаренко С.Г. Технології механоскладального виробництва: Монографія/ С.Г.Бондаренко. – Ніжин: ТОВ “Видавництво “Аспект-Поліграф”, 2008. – 358 с.
 6. Бабук В.В.  Проектирование технологических процессов механической обработки в машиностроении: уч. пособие для машиностроит. спец. вузов. / Бабук Валентин Владимирович и др. ; Под ред. В. В. Бабука. — Минск : Вышэйш. шк., 1987. — 254 с.
 7. Горбунов Б.І. Обработка материалов резанием, металлорежущий инструмент и станки / Горбунов Б.І.- М., «Машиностроение», 1981.- 286 с.
 8. Дальский А.И. Механическая обработка материалов: учебник для вузов/А.М.Дальский, В.С. Гаврилюк, Л.Н. Бухаркин и др. — М.: Машиностроение, 1981. — 263 с.
 9. Данилевский В.В. Технология машиностроения (общий курс)/Данилевский В.В. — М., «Высшая школа», 1977. —  476 с.
 10. Захаркін О.У. Технологічні основи машинобудування (основні способи обробки поверхонь та сучасні Т-системи для їх реалізації): навчальний посібник./ О.У. Захаркін.– Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 137 с.
 11. Махаринский Е.И. Основы технологии машиностроения / Махаринский Е.И., Горохов В.А. – Минск: Вышейшая школа, 1997. – 423 c.
 12. Никифоров В.М. Технология металлов и конструкционные материалы/ Никифоров В.М. — Л.: Машиностроение, 1987. – 363 с.
 13. Основы теории резания материалов: учебник [для высш. учебн. заведений] / Мазур Н.П., Внуков Ю.Н., Грабченко А.И. и др. ; под общ. ред. Н.П. Мазура и А.И. Грабченко. – 2-е изд., перераб. и дополн. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2013. – 534 с.
 14. Руденко П.О. Проектування технологічних процесів у машинобудуванні: Навчальний посібник./П.О.Руденко. – Київ: Вища школа, 1993. – 414 с.
 15. Суслов А.Г. Технология машиностроения: Учеб. для студентов маш. специальностей вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. /А.Г.Суслов. — М.: Машиностроение, 2007. — 430с.
 16. Технология конструкционных материалов : учебник для механ. специальностей вузов / [Г. А. Прейс, Н. А. Сологуб, И. А. Рожнецкий и др.] ; под ред. Г. А. Прейса. — Киев : Выща школа, 1991. — 390с.
 17. Технология конструкционных материалов. Учебник для студентов машиностроительных специальностей вузов. / [А.М. Дальский, Т.М. Барсукова, Л.Н. Бухаркин и др.; под. ред. А.М. Дальского.] – 5 изд., исправленное. М.: Машиностроение, 2004. – 512 с.
 18. Технологія конструкційних матеріалів : підручник для студ. мех. спец. вищ. навч. закл. /[М. А. Сологуб, І. О. Рожнецький, О. І. Некоз, та ін.] під ред. М. А. Сологуба., 2-е вид., перероб. і доп. — Київ : Вища школа, 2002. — 374 с.
 19. Черпаков Б.И. Металлорежущие станки: Учебник для нач. проф. образования / Б. И. Черпаков, Т. А.Альперович. — М.: Издательский центр «Академия», 2003. — 368 с.
 20. Черпаков Б.И. Технологическое оборудование машиностроительного производства: учебник /Б.И.Черпаков, Л.И.Вереина. — М.:Академия, 2006.- 416 с.
 21. Altintas Y. Manufacturing Automation: Metal Cutting Mechanics, Machine Tool Vibrations, and CNC Design/Y.Altintas. — Cambridge University Press, 2012. — 380p.
 22. Beddoes J. Principles of metal manufacturing processes /Beddoes, Jonathan. — Burlington, MA: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2003. — 326 p.
 23. Creese, R. Introduction to manufacturing processes and materials /Creese, Robert C. — New York : Marcel Dekker, 1999. — 395 p.
 24. Dan B. Marghitu Mechanical Engineer’s Handbook/Dan B. Marghitu. — Academic Press, 2001. – 880р.
 25. Klocke F. Manufacturing Processes, Cutting/ Fritz Klocke. — New York : Springer, 2011. — 504 p.
 26. Stephenson D.A. Metal cutting theory and practice / Stephenson, David A. — New York: Marcel Dekker, 1997. — 898 p.
 27. Zhang, L.Materials Processing Fundamentals/ [Zhang, L., Allanore, A., Wang, C., Yurko, J. A. and Crapps, J. (eds)].- John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, USA, 2013. – 317р.

Допоміжна

 1. Бондаренко С.Г. Розмірні розрахунки механоскладального виробництва: навч. посібник/ Бондаренко С.Г. — Київ: ІСДО, 1993. — 544 с.
 2. Григорьев С.Н. Инструментальная оснастка станков с ЧПУ: Справочник/Григорьев С. Н., Кохомский М. В., Маслов А. Р. — М.: Машиностроение, 2006. — 544с.
 3. Маслов А.Р. Приспособления для металлообрабатывающего инструмента: справочник/Маслов А.Р. — М.: Машиностроение, 1996. — 240с.
 4. Обработка металлов резанием. Справочник технолога/[Панов А.А., Аникин В.В., Бойм Н.Г. и др.]. — М.: Машиностроение, 2004. — 784 с.
 5. Справочник инструментальщика. /И.А.Ординарцев, Г.В.Филиппов, А.Н.Шевченко и др.; Под общ. редакцией И.А.Ординарцева. – Л.: Машиностроение, 1987.– 846 с.
 6. Справочник технолога-машиностроителя: в 2-х т. Т1. / под ред. А.М. Дальского, А.Г. Косиловой, Р.К. Мещерякова ,А.Г. Суслова Т.1 / [А.М. Дальский и др.]. –М.: Машиностроение-1, 2001 – 912с.
 7. Справочник технолога-машиностроителя : в 2-х т. Т2. / под ред. А.М. Дальского, А.Г. Суслова, А.Г. Косиловой, Р.К. Мещерякова/ [А.М. Дальский и др.].–М.: Машиностроение — 1, 2001 – 944с.
 8. Станки с ЧПУ: устройство, программирование, инструментальное обеспечение и оснастка: учеб. пособие / А.А. Жолобов, Ж.А. Мрочек, А.В. Аверченков, М.В. Терехов, В.А. Шкаберин. – 2-е изд. – М. : ФЛИНТА, 2014. – 355 с.

Інформаційні ресурси

 1. Сандвик коромант [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://www.sandvik.coromant.com/ru-ru/pages/default.aspx
 2. Техническая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.techlibrary.ru/
 3. Електронна бібліотека [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://vdoc.pub/

Залишити заявку на персональну консультацію

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Сергій Сапон