Технологія машинобудування (екзамен)

Критерії оцінювання знань з дисципліни

«Технологія машинобудування»

Підтвердження мінімального та достатнього рівня знань та умінь (60-65 балів)

Вид робіт Кількість балів
Виконання та захист всіх лабораторних робіт 50
Вичерпна відповідь на одне особисто вибране та погоджене з викладачем теоретичне питання 10
Розв’язання задачі 5

Підтвердження хорошого і високого рівня знань та умінь (70-100 балів)

Вид робіт Кількість балів
Виконання та захист всіх лабораторних робіт 50
Вичерпна відповідь на одне особисто вибране та погоджене з викладачем теоретичне питання 10
Вичерпна відповідь на два особисто вибраних та погоджених з викладачем теоретичних питання 20
Вичерпна відповідь на три особисто вибраних та погоджених з викладачем теоретичних питання 30
Розв’язання задачі 5

Примітки:

 1. Виконання і захист лабораторних робіт, виконання і захист курсового проекту є обов’язковими умовами отримання позитивної семестрової оцінки з дисципліни «Технологія машинобудування»
 2. Кількість теоретичних питань не може перевищувати трьох.
 3. Вичерпна відповідь на будь-яке теоретичне питання з дисципліни «Технологія кмашинобудування» обов’язково повинна містити ілюстративний матеріал у вигляді рисунків, ескізів, схем, фотографій, відео. Вичерпною вважається відповідь при якій студент дає правильні відповіді на всі уточнюючі питання з дисципліни, що стосуються обраного теоретичного питання.
 4. Розв’язання задачі обов’язково передбачає пояснення своїх дій, які призвели до кінцевого результату.

Залишити заявку на персональну консультацію

Контрольні питання до екзамену

з дисципліни «Технологія машинобудування»

 1. Технологічний процес та його структура: технологічні та допоміжні операції, технологічні та допоміжні переходи, робочі і допоміжні ходи, установ, позиція. Привести приклади трьох різних технологічних операцій з виділенням та поясненням їх структурних елементів.
  • Для чого знати структуру та складові технологічного процесу? Де на практиці потрібна ця інформація?
  • Які можливі наслідки, якщо ігнорувати при розробці технологічного процесу його структурні елементи, не деталізуючи його? Коли так можливо поступати?
 2. Машина та її ієрархічна структура: складальні одиниці різного порядку входження, деталі. Привести приклади ієрархічних структур мінімум трьох складальних одиниць.
  • Навіщо знання про сутність роботи машини?
  • Як ще класифікуються складальні одиниці окрім порядку входження?
  • З якою метою будують ієрархічну структуру машини?
 3. Види поверхонь машини (складальної одиниці) і деталей: виконавчі поверхні, основні і допоміжні бази, вільні поверхні. Відповідь має грунтуватися на мінімум трьох прикладах конкретних машин (складальних одиниць) та деталей різного типу і призначення.
  • Для чого знати тип поверхонь складальної одиниці? Де на практиці потрібна ця інформація?
  • Для чого знати тип поверхонь деталі? Де на практиці потрібна ця інформація?
 4. Функціональне (службове) призначення машини: сутність, структура, порядок формулювання. Основні та допоміжні функції. Привести приклади мінімум трьох службових призначень складальних одиниць та трьох деталей з поясненням порядку формулювання кожного службового призначення, основних та допоміжних функцій
  • Для чого знати основні та допоміжні функції технічних обєктів?
  • Як і де на практиці використовуються навички формулювання основних і допоміжних функцій?
 5. Технологічна система та її структура: вхід, вихід, процесор, зворотній зв’язок, обмеження. Привести приклади мінімум трьох будь-яких технологічних систем. Пояснивши їх структуру та взаємодію між елементами.
 6. Основи системного підходу при розробці та аналізі технологічних процесів. Системний аналіз. Дерево цілей. Використовуючи методи системного підходу проаналізувати шляхи вирішення трьох будь-яких проблем (задач). Одна із проблем (задач) обов’язково має стосуватися технологій машинобудування.
 7. Якість виробів. Три види показників якості: розрахунковий, дійсний, виміряний. Якість деталі, показники якості деталі: якість матеріалу, точність розмірів, форми і відносного розташування поверхонь. Привести по три конкретні приклади показників якості.
  • Які функції показників якості виробу? Навіщо вони?
  • Кому потрібні показники якості виробу (деталі)? Скільки їх потрібно?
  • Продемонструвати на конкретному прикладі різницю між розрахунковим, дійсним та виміряним показниками якості.
 8. Порівняти методи досягнення точності пробними ходами і вимірами та попереднім налагодженням. Описати сутність, переваги і недоліки, область використання даних методів.
  • Як підвищити точність, використовуючи метод пробних ходів та вимірів?
  • Як підвищити точність, використовуючи попереднє налагодження?
 9. Похибка обробки. Систематичні і випадкові похибки. Розсіювання значень показників якості виробів, поле розсіювання. Виправний. Не виправний брак. Побудова кривої Гауса. Навести конкретні приклади застосування кривої нормального розподілу для управління технологічними процесами, точністю обробки.
  • Для чого необхідні знання про похибки обробки і розсіювання значень показників якості виробів ? Де ці знання можна використати? Пояснити на прикладах/
  • Які з Вашої точки зору три найбільш ефективні способи зниження похибки обробки? Проаналізувати окремо і логічно довести на конкретних прикладах ефективність саме цих способів зниження похибки обробки.
 10. Основні положення теорії базування: база, базування, правило 6-ти точок, класифікація баз. Основна, допоміжна бази. Технологічна, конструкторська, вимірювальна бази. Привести мінімум по три конкретні приклади для пояснення сутності кожного виду баз.
  • Пояснити, яке значення мають основні та допоміжні бази
  • Що буде якщо ігнорувати класифікацію баз, знання про види баз, взагалі не звертати на це уваги?
 11. Визначеність і невизначеність базування, сутність, причини виникнення, шляхи зменшення невизначеності базування при конструюванні і виготовленні. Привести мінімум по три приклади невизначеності базування при конструюванні і виготовленні та шляхи зменшення невизначеності базування.
  • Для чого необхідні знання про визначеність і невизначеність базування?
  • Де ці знання можна використати? Пояснити на прикладах.
  • В яких випадках невизначеність базування допустима?
 1. Теоретична схема базування деталі при механічній оброці, правила та принципи розробки. На мінімум трьох деталях пояснити порядок розробки теоретичної схеми базування.
  • Для чого потрібна теоретична схема базування?
  • Як можливі наслідки, якщо проігнорувати розробку теоретичної схеми базування і відразу розробляти практичну схему базування заготовки?
 2. Правила вибору чорнових баз. Пояснити на конкретних прикладах.
  • Які можуть бути проблеми, якщо ігнорувати правила вибору чорнових баз? Пояснити на прикладах.
  • На що впливає вибір баз взагалі?
 1. Правила вибору чистових баз. Пояснити на конкретних прикладах.
  • Які можуть бути проблеми, якщо ігнорувати або порушити правила вибору чистових баз? Пояснити на прикладах
  • На що впливає вибір баз взагалі?
 2. Зміна баз: організована і неорганізована, причини і необхідні розмірні розрахунки при зміні баз. Привести приклади неорганізованої зміни баз та шляхи уникнення такої зміни. Привести мінімум три приклади організованої зміни баз при механічній обробці з необхідними розрахунками.
 3. Типові комплекти технологічних баз корпусних і коробчастих заготовок. Привести мінімум три приклади конкретної реалізації схем базування з використанням різних типових комплектів баз для корпусних і коробчастих заготовок.
 4. Типові комплекти технологічних баз заготовок тіл обертання (вали, втулки). Привести мінімум три приклади конкретної реалізації схем базування з використанням різних типових комплектів баз для заготовок тіл обертання (вали, втулки).
 5. Похибка базування: причини виникнення, шляхи зменшення. Відповідь проілюструвати трьома конкретними прикладами з різними причинами виникнення і шляхами зменшення.
  • Як чисельно визначити величину похибки базування? Навести приклади.
  • Скільки може бути похибок базування при обробці однієї поверхні. Відповідь обгрунтувати прикладом.
  • Навести мінімум 3 шляхи усунення або зменшення  похибки базування.
 6. Похибка базування на зовнішню циліндричну поверхню та отвір. Привести мінімум три приклади конкретної реалізації схем базування на зовнішню циліндричну поверхню та отвір при яких виникає похибка базування.
  • Назвіть найбільший недолік використання зовнішньої циліндричної поверхні в якості базової? Як зменшити вплив цього недоліка?
  • Як підвищити точність розмірів і розташування оброблених поверхонь деталі, яка оброблюється використовуючи отвір в якості технологічної бази ? Пояснити на прикладах
 7. Розмірний аналіз: мета і завдання, загальні положення розмірних зв’язків. На двох конкретних прикладах пояснити мету здійснення розмірного аналізу
  • В умовах якого виробництва розмірний аналіз найбільш необхідний?
  • Що таке пряма і зворотня задачі розмірного аналізу?
  • Які будуть наслідки ігнорування або безвідповідального виконання розмірного аналізу?
 8. Методика виявлення складального розмірного ланцюга. Привести мінімум три приклади виявлених особисто розмірних ланцюгів, пояснивши порядок їх виявлення.
  • Для чого виявляти складальні розмірні ланцюги?
  • Що потрібно для виявлення замикаючої ланки складального розмірного ланцюга?
 9. Методи досягнення заданої точності складання. Сутність. Галузі раціонального застосування. Вибір методу досягнення заданої точності складання. Привести розрахунок одного складального розмірного ланцюга двома різними методами та зробити свої висновки.
 10. Принципи формування розмірних зв’язків машини та деталей. Взаємозв’язок із службовим призначенням. Формулювання основних технологічних задач, які вирішуються при механічній обробці.
 11. Розмірний аналіз технологічного процесу механообробки. На конкретних трьох прикладах обгрунтувати необхідність виконання розмірного аналізу технологічного процесу обробки деталі.
 12. Порядок виявлення і розв’язання технологічних розмірних ланцюгів. Привести приклади виявлення та розв’язання мінімум трьох технологічних розмірних ланцюгів. З них один – обов’язково з кутовими ланками.
 13. Особливості розрахунку розмірних ланцюгів відносних поворотів. Привести приклад та пояснити на ньому особливості розрахунку розмірних ланцюгів відносних поворотів
 14. Способи установки заготовок: сутність, переваги, недоліки, сфера застосування. Похибка установки, сутність, cкладові, причини виникнення. Привести мінімум три приклади впливу похибки установки на точність обробки.
  • Як конкретно на практиці використовувати знання про похибку установки? Пояснити на реальних прикладах.
  • Які з Вашої точки зору три найбільш ефективні способи зниження похибки установки ?
  • Проаналізувати окремо і логічно довести на конкретних прикладах ефективність саме цих способів зниження похибки установки.
 1. Похибка налагодження, сутність, причини виникнення, шляхи зменшення. Привести мінімум три приклади впливу похибки налагодження на точність обробки.
  • Як конкретно на практиці використовувати знання про похибку налагодження? Пояснити на реальних прикладах.
  • Які з Вашої точки зору три найбільш ефективні способи зниження похибки налагодження ? Проаналізувати окремо і логічно довести на конкретних прикладах ефективність саме цих способів зниження похибки налагодження.
 2. Похибка обробки пов’язана з впливом технологічного комплексу: сутність, причини виникнення, шляхи зменшення. Привести мінімум три приклади впливу складових елементів технологічного комплексу на точність обробки.
 3. Похибка обробки внаслідок геометричної неточності верстата: сутність, причини виникнення, шляхи зменшення. Привести мінімум три різних приклади впливу геометричної неточності верстата на точність обробки.
  • Як чисельно визначити величину похибки внаслідок геометричної неточності верстата? Навести приклади.
  • Підприємство отримало замовлення на виготовлення партії деталей в обмежені строки. Наявний на підприємстві парк верстатів значно спрацьований. Коштів і часу на придбання нового обладнання не достатньо. Як зменшити вплив похибки від геометричної неточності верстатів на точність деталей, які необхідно виготовити? Які варіанти?
  • Навести мінімум 3 шляхи усунення або зменшення  впливу похибки від геометричної неточності верстата на точність оброблюваних деталей.
 4. Пружні та теплові деформації технологічного комплексу, сутність, механізм утворення та вплив на точність обробки. Привести мінімум по три приклади впливу пружних та теплових деформацій технологічного комплексу на точність обробки.
  • Які з вашої точки зору три найбільш ефективні способи зниження впливу пружних деформацій на точність обробки ?
  • Які з вашої точки зору три найбільш ефективні способи зниження впливу теплових деформацій на точність обробки?
  • Як конкретно на практиці використовувати знання про пружні та теплові деформації? Пояснити на реальних прикладах
 5. Вплив неоднорідної твердості матеріалу оброблюваної заготовки та коливання величини припусків на точність обробки. Вплив розмірного спрацювання різального інструменту та залишкових напружень у матеріалі оброблюваної заготовки на точність обробки. Привести мінімум три шляхи зменшення впливу названих факторів на точність обробки.
 6. Причини утворення шорсткості поверхні та зміни фізико-механічних характеристик матеріалу при механічній обробці. Технологічні чинники, які впливають на якість поверхневого шару при механічній обробці. Привести конкретний приклад на кожен фактор, що впливає на якість поверхневого шару при механічній обробці.
 7. Послідовність розробки технологічного процесу механічної обробки деталі. Привести три технологічних процеси механічної обробки деталей різного типу, а також для умов різних типів виробництва, пояснивши принципи, якими керувалися при їх розробці.
 8. Вибір варіанту базування: обґрунтування необхідності, алгоритм виконання. Привести мінімум три приклади вибору варіантів базування при механічній обробці деталей різного типу.

Залишити заявку на персональну консультацію

 Тематика задач:

 • Статистичне дослідження точності обробки;
 • Виявлення і побудова складального розмірного ланцюга
 • Виявлення та розв’язання технологічних розмірних ланцюгів;
 • Розробка теоретичної схеми базування;
 • Визначення похибки базування і можливості обробки при її наявності.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Сергій Сапон