Проектування технологічного оснащення (лекції)

Метою викладання навчальної дисципліни «Проектування технологічного оснащення» є отримання знань необхідних для проектування високотехнологічного оснащення механоскладального виробництва та набуття навичок розробки складальних креслеників верстатних, контрольних та складальних пристроїв.

Розділ 1. Основи конструювання технологічного оснащення механоскладального виробництва

Тема 1.1 Вступ

Предмет, зміст та цілі дисципліни, рекомендована література. Роль і значення технологічного оснащення в машинобудуванні.

 Тема 1.2 Класифікація, вимоги та загальна будова технологічного оснащення механоскладального виробництва

Класифікація технологічного оснащення механоскладального виробництва. Основні вимоги до технологічного оснащення механоскладального виробництва. Загальна будова та призначення основних елементів пристроїв.

Тема 1.3 Системи пристроїв в машинобудуванні

Універсально-збірні пристрої. Збірно-розбірні пристрої. Універсально-безналадочні пристрої. Універсально-наладочні пристрої. Спеціалізовані налагоджувальні пристрої. Нерозбірні спеціальні пристрої. Методика вибору системи верстатних пристроїв.

Тема 1.4. Методика проектування засобів технологічного оснащення

Вихідні дані до проектування засобів технологічного оснащення. Розробка службового призначення пристрою. Розробка технічного завдання на проектування засобів технологічного оснащення. Послідовність проектування пристрою. Послідовність конструювання пристрою.

Тема 1.5. Техніко-економічне обгрунтування та особливості виготовлення пристроїв

Показники техніко-економічної ефективності використання технологічного оснащення. Оцінка ефективності використання технологічного оснащення. Технологічні особливості виготовлення пристроїв.

Розділ 2. Складові елементи пристроїв

Тема 2.1. Основні принципи встановлення заготовок у пристрої

 Тема 2.2. Установочні елементи пристроїв

Призначення установочних елементів пристроїв. Вимоги до установочних елементів пристроїв та класифікація. Установчі елементи для заготовок з плоскими базовими поверхнями. Допоміжні опори. Установчі елементи для заготовок з зовнішніми циліндричними базовими поверхнями. Установчі елементи для заготовок з внутрішніми циліндричними базовими поверхнями. Установчі елементи для встановлення заготовок на центрові отвори та конічні фаски. Особливості конструкції установчих елементів у пристроях для верстатів з ЧПК.

 Тема 2.3. Деталі пристроїв для направлення та встановлення різальних інструментів на розмір

Деталі пристроїв для направлення різального інструменту. Деталі пристроїв для встановлення різальних інструментів на розмір.

 Тема 2.4. Корпуси пристроїв

Призначення та вимоги до корпусів пристроїв. Конструктивні різновиди та способи виготовлення корпусів пристроїв. Конструктивні елементи корпусів пристроїв.

 Тема 2.5. Допоміжні елементи та механізми пристроїв

Елементи для встановлення пристрою на верстаті. Ділильні механізми пристроїв. Поворотні механізми пристроїв. Виштовхувачі. Підйомні механізми пристроїв.

 Розділ 3. Затискні механізми та силові приводи пристроїв

Тема 3.1. Затискні механізми пристроїв

Призначення затискних механізмів пристроїв. Класифікація затискних механізмів пристроїв. Вимоги до затискних механізмів пристроїв.

 Тема 3.2. Методика розрахунку затискної сили

Вихідні дані до розрахунку затискної сили. Вибір напрямку дії затискної сили. Вибір місця прикладання затискної сили. Побудова розрахункової схеми. Отримання рівняння для розрахунку затискної сили. Визначення коефіцієнта запасу затискної сили. Розрахунок затискної сили при дії на заготовку сил різання. Розрахунок затискної сили при дії на заготовку моментів різання. Розрахунок затискної сили при багатоінструментній обробці.

 Тема 3.3 Прості затискні механізми пристроїв

Гвинтові затискні механізми. Визначення сили затиску, що створюється гвинтовим затискачем. Клинові затискні механізми. Визначення сили затиску, що створюється клиновим затискачем. Ексцентрикові затискні механізми. Важільні затискні механізми. Шарнірно-важільні затискні механізми. Багатократні затискні механізми.

 Тема 3.4 Установочно-затискні механізми пристроїв

Орієнтуючі установочно-затискні механізми. Самоцентруючі установочно-затискні механізми. Центруючі механізми з призматичними елементами. Центруючі механізми з ексцентричними пазами. Клинові центруючі механізми. Механізми з пружно-деформівними елементами.

 Тема 3.5 Силові приводи пристроїв

Призначення та класифікація силових приводів пристроїв. Вимоги до силових приводів пристроїв. Будова і застосування пневматичних приводів. Будова і застосування гідравлічних приводів. Будова і застосування пневмогідравлічних приводів. Вакуумні приводи. Електро-механічні приводи. Електромагнітні приводи. Магнітні приводи. Відцентрово-інерційні приводи. Приводи від рухомих частин верстата. Приводи від сил різання.

Розділ 4. Проектування верстатних, складальних та контрольних пристроїв

Тема 4.1. Розробка кресленика пристрою

Послідовність розробки складального кресленика пристрою. Постановка розмірів, допусків та посадок на складальних креслениках пристрою. Формулювання технічних вимог до пристрою. Розрахунок точнісних параметрів пристроїв. Опис конструкції пристрою, його роботи. Розробка технічного паспорту пристрою.

 Тема 4.2. Пристрої для верстатів з ЧПК

Загальні вимоги та основні особливості оснащення, яке застосовується на верстатах із ЧПК. Особливості конструкції установчих елементів. Особливості конструкцій затискачів. Пристрої для зміни заготовок і пристроїв. Особливості конструкцій пристроїв до фрезерно-свердлильно-розточувальних верстатів і оброблюючих центрів.

Тема 4.3. Складальні пристрої

Складальні пристрої, їх призначення та вимоги. Схеми складальних пристроїв. Методика проектування складальних пристроїв. Елементи складальних пристроїв.

Тема 4.4. Контрольні пристрої

Контрольні пристрої, їх призначення та вимоги. Схеми контрольних пристроїв. Методика проектування контрольних пристроїв.

Лекційний матеріал дисципліни сформований на основі наступної літератури:

Андреев Г.Н. Проектирование технологической оснастки машиностроительного производства: учебное пособие для машиностроит. специальностей вузов./ Андреев Г.Н., Новиков В.Ю., Схиртладзе А.Г.; под ред. Ю.М.Соломенцева. – 2-е изд. испр. — М.: Высшая школа, 1999. – 415с.

Ансеров М.А. Приспособления для металлорежущих станков/ М.А.Ансеров, изд. 4-е испр. и доп. – Л.: Машиностроение, 1975. – 656 с.

Блюменштейн В.Ю. Проектирование технологической оснастки: Учебное пособие. 2- изд., испр. и доп./Блюменштейн В. Ю., Клепцов А. А. — СПб.: Издательство «Лань», 2011. — 224 с.

Боровик А.І. Технологічна оснастка механоскладального виробництва: Підручник./ А.І.Боровик – К.: „Кондор”, 2008. – 726с.

Горохов М.М. Проектирование и расчет приспособлений/ М.М.Горохов.- М.: Машиностроение, 1987. – 234с.

Горошкин А.К. Приспособления для металлорежущих станков: Справочник /Горошкин А.К. – М.: Машиностроение, 1979. – 303 с.

Дичковський М.Г. Технологічна оснастка. Курс лекцій: навчальний посібник/ Дичковський М.Г. – Херсон: Олді-плюс, 2008 – 328с.

Корсаков В.С. Основы конструирования приспособлений: учебник для вузов/ Корсаков В.С. – М.: Машиностроение, 1983. – 277 с.

Микитянский В.В. Точность приспособлений в машиностроении/ В.В.Микитянский – М.: Машиностроение, 1984. – 128с.

Петров, О. В. Комп’ютерне проектування технологічного оснащення. Курсове проектування : навчальний посібник [Текст] / О. В. Петров, С. І. Сухоруков. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 125 с.

Станочные приспособления. Справочник в 2-х т. /Под ред. Б.Н.Вардашкина и др. — М.: Машиностроение, 1984. –Т.1. – 592 с.

Станочные приспособления. Справочник в 2-х т. /Под ред. Б.Н.Вардашкина и др. — М.: Машиностроение, 1984. –Т.2. – 656 с.

Терликова Т.Ф. Основы конструирования приспособлений/ Т.Ф.Терликова, А.С.Мельников, В.И.Баталов – М.: Машиностроение, 1980. – 120 с.

Конспект лекцій сформовано з врахуванням кількості лекційних годин, передбачених навчальним планом дисципліни. В конспекті лекцій не можливо відобразити та повністю візуалізувати особистий досвід лектора.

Надаючи Вам цей конспект лекцій, хочу зазначити, що в ньому неможливо вмістити абсолютно всю інформацію, що стосується питань проектування технологічного оснащення.

Використовуючи ці матеріали, пам’ятайте, що їх достатньо для того, щоб отримати бажану оцінку. Але абсолютно недостатньо для того, щоб компетентно вирішувати завдання в області проектування технологічного оснащення в майбутньому. Оскільки в майбутньому багато чого буде інакше.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Сергій Сапон