Проектування технологічного оснащення (література)

Про авторські права

Автор і власник даного сайту має за мету підвищити доступність та популярність науково-технічних видань для якісної підготовки молодих фахівців з машинобудування. Всі доступні на сайті видання взято з відкритих джерел або надано авторами. Не виключена можливість, що автори або (і) власники видавничих прав на ці твори будуть проти їх знаходження у відкритому доступі. В цьому випадку прохання зв’язатися з власником сайту, посилання на файл буде видалено.

Целью автора и владельца данного сайта является доступность и популярность научно-технических изданий для качественной подготовки молодых специалистов по машиностроению. Большинство доступных изданий на сайте взято из открытых источников или предоставлены авторами. Не исключена возможность, что авторы или ) владельцы издательских прав на эти произведения будут против их нахождения в открытом доступе. В таком случае просьба связаться с владельцем сайта, ссылка на файл будет удалена.

Методична література

 1. Сапон С. П. Проектування технологічного оснащення. [Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 – Прикладна механіка за освітньо-професійною програмою «Технології машинобудування» всіх форм навчання. – 2-ге вид., перероб. і доповн.] / С.П. Сапон.– Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2022.– 44 с.
 2. Сапон С.П. Вибір технологічного оснащення. [Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Проектування технологічного оснащення», курсового та дипломного проектування для здобувачів вищої освіти всіх рівнів зі спеціальності 131 – Прикладна механіка за освітньо-науковою (професійною) програмою «Технології машинобудування» всіх форм навчання.] / С.П. Сапон – Чернігів: НУЧП, 2020.– 28 с.

Скачати шаблон оформлення РГР

Основна література

 1. Андреев Г.Н. Проектирование технологической оснастки машиностроительного производства: учебное пособие для машиностроит. специальностей вузов./ Андреев Г.Н., Новиков В.Ю., Схиртладзе А.Г.; под ред. Ю.М.Соломенцева. – 2-е изд. испр. — М.: Высшая школа, 1999. – 415с.
 2. Ансеров М.А. Приспособления для металлорежущих станков/ М.А.Ансеров, изд. 4-е испр. и доп. – Л.: Машиностроение, 1975. – 656 с.
 3. Белоусов А.П. Проектирование станочных приспособлений: Учеб. пособие. / А.П. Белоусов.– М.: Высшая школа, 1980. – 240с.
 4. Блюменштейн В.Ю. Проектирование технологической оснастки: Учебное пособие. 2- изд., испр. и доп./Блюменштейн В. Ю., Клепцов А. А. — СПб.: Издательство «Лань», 2011. — 224 с.
 5. Боровик А.І. Технологічна оснастка механоскладального виробництва: Підручник./ А.І.Боровик – К.: „Кондор”, 2008. – 726с.
 6. Горохов М.М. Проектирование и расчет приспособлений/ М.М.Горохов.- М.: Машиностроение, 1987. – 234с.
 7. Горошкин А.К. Приспособления для металлорежущих станков: Справочник /Горошкин А.К. – М.: Машиностроение, 1979. – 303 с.
 8. Дичковський М.Г. Технологічна оснастка. Курс лекцій: навчальний посібник/ Дичковський М.Г. – Херсон: Олді-плюс, 2008 – 328с.
 9. Корсаков В.С. Основы конструирования приспособлений: учебник для вузов/ Корсаков В.С. – М.: Машиностроение, 1983. – 277 с.
 10. Косов Н.П., Исаев А.Н., Схиртладзе А.Г. Технологическая оснастка. Вопросы и ответы. 2005
 11. Микитянский В.В. Точность приспособлений в машиностроении/ В.В.Микитянский – М.: Машиностроение, 1984. – 128с.
 12. Петров, О. В. Комп’ютерне проектування технологічного оснащення. Курсове проектування : навчальний посібник [Текст] / О. В. Петров, С. І. Сухоруков. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 125 с.
 13. Приходько В.П. Проектування оснащення верстатів, роботів і машин: Навч. посіб. / Приходько В.П., О.В.Литвин. – [Електронний ресурс] / — К.: НТУУ «КПІ ім.Ігоря Сікорського», 2018. – 212 с.
 14. Станочные приспособления. Справочник в 2-х т. /Под ред. Б.Н.Вардашкина и др. — М.: Машиностроение, 1984. –Т.1. – 592 с.
 15. Станочные приспособления. Справочник в 2-х т. /Под ред. Б.Н.Вардашкина и др. — М.: Машиностроение, 1984. –Т.2. – 656 с.
 16. Схиртладзе А.Г. Технологическая оснастка машиностроительных производств: Учебное пособие / А.Г. Схиртладзе: В 2 ч. — М., МГТУ «Станкин»,1998. – Ч1. — 598с.
 17. Терликова Т.Ф. Основы конструирования приспособлений/ Т.Ф.Терликова, А.С.Мельников, В.И.Баталов – М.: Машиностроение, 1980. – 120 с.
 18. Jig and fixture handbook. Third Edition. – Carr Lane Manufacturing Co, 2016 – 368 р.
 19. Venkataraman K., Venkataraman. Design of jigs, fixtures and press tools. – Wiley, 2015. – 239 р.

Додаткова література

 1. Fixtureworks [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fixtureworks.net
 2. Modular Fixturing System [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.stevenseng.com
 3. Vention [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.vention.io/parts-library/category/fixtures-and-tooling
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Сергій Сапон