Технологічні основи машинобудування (атестація)

Критерії оцінювання знань з дисципліни

Підтвердження мінімального та достатнього рівня знань та умінь (60 балів)

Вид робіт Кількість балів
Обов’язковий обсяг:
Виконання та захист всіх лабораторних робіт 25
Виконання в повному обсязі розрахунково-графічної роботи
20
Вичерпна відповідь на одне особисто вибране та погоджене з викладачем теоретичне питання з переліку А 5
Вичерпна відповідь на одне особисто вибране та погоджене з викладачем теоретичне питання з переліку Б 10

Скачати контрольні питання

Скачати методичні рекомендації до РГР

Скачати завдання до РГР

Скачати приклад оформлення РГР

Скачати шаблон оформлення РГР

Підтвердження хорошого і високого рівня знань та умінь (70-100 балів)

Вид робіт Кількість балів
Обов’язковий обсяг:
Виконання та захист всіх лабораторних робіт 25
Виконання в повному обсязі розрахунково-графічної роботи 20
Вичерпна відповідь на одне особисто вибране та погоджене з викладачем теоретичне питання з переліку А 5
Вичерпна відповідь на одне особисто вибране та погоджене з викладачем теоретичне питання з переліку Б 10
Вибіркова частина (більше 60 балів):
Вичерпна відповідь на одне особисто вибране та погоджене з викладачем теоретичне питання з переліку В 10
Навести можливі варіанти схем обробки поверхонь однієї деталі:

— проаналізувати обладнання й різальний інструмент, необхідний для їх реалізації;

— запропонувати мінімум два альтернативні варіанти обробки з різними верстатами, різним різальним інструментом, допоміжним інструментом, оснащенням тощо;

— проаналізувати можливість застосування запропонованих варіантів обробки поверхонь, верстатів, інструменту для умов дрібносерійного та великосерійного виробництва.

10

Примітки:

 1. Кількість балів понад 60 студент додатково набирає, виконуючи на вибір завдання з вибіркової частини
 2. Виконання хоча б однієї схеми обробки поверхонь є обов’язковою умовою отримання семестрової оцінки більше ніж 60 балів.
 3. Вичерпна відповідь на будь-яке теоретичне питання з дисципліни «Технологічні основи машинобудування» обов’язково повинна містити ілюстративний матеріал у вигляді рисунків, ескізів, схем, фотографій, відео. Вичерпною вважається відповідь при якій студент дає правильні відповіді на всі уточнюючі питання з дисципліни, що стосуються обраного теоретичного питання.

Скачати критерії оцінки з дисципліни

Скачати контрольні питання

Скачати методичні рекомендації до РГР

Скачати приклад оформлення РГР

Скачати шаблон оформлення РГР

Залишити заявку на персональну консультацію

Контрольні питання з дисципліни

ПЕРЕЛІК А

 1. Дайте характеристику та наведіть перелік особливостей одиничного виробництва (мінімум 3 особливості).
  1. Як використати знання про особливості одиничного виробництва на практиці в сучасних умовах?
  2. Який з Вашої точки зору найбільший недолік одиничного виробництва ? Чому? Як зменшити вплив цього недоліка?
 2. Дайте характеристику та наведіть перелік особливостей серійного типу виробництва (мінімум 3 особливості).
  1. Для чого знати особливості серійного типу виробництва ? Як використати ці знання на практиці?
  2. Яким чином сучасні цифрові технології впливають на особливості сучасного серійного виробництва? Наведіть конкретні приклади?
 3. За рахунок чого в умовах серійного виробництва досягається більш низька собівартість випускаємої продукції в порівнянні з одиничним?
  1. Яким чином без збільшення собівартості підвищити продуктивність праці в серійному виробництві ? Доведіть конкретними прикладами свою точку зору.
  2. Як в одиничному виробництві знизити собівартість продукції без зниження якості продукції та заробітної плати робітників?
 4. Які основні види заготовок використовують в машинобудуванні?
  1. Для чого знати види заготовок, які використовують в машинобудуванні? Як використати ці знання на практиці?
  2. Які тенденції спостерігаються в сучасному заготівельному виробництві? В чому відмітна особливість цих тенденцій порівняно з тенденціями 20-30 річної давнини? Наведіть конкретні приклади?
  3. Ви володієте одним із способів отримання заготовки і хочете його продати. Запропонуйте аргументи, які переконають мене придбати цей спосіб отримання заготовки?
 5. Назвіть фактори, що впливають на вибір способу отримання заготовки (мінімум 3 фактори).
  1. Для чого знати фактори, що впливають на вибір способу отримання заготовки ? Як використати ці знання на практиці?
  2. Як змінюється пріоритетність факторів, що впливають на вибір способу отримання заготовки залежно від типу виробництва?
  3. Ви володієте одним із способів отримання заготовки і хочете його продати. Запропонуйте аргументи, які переконають мене придбати цей спосіб отримання заготовки?
 6. Проаналізувати призначення будь-яких 3-х видів токарних різців.
  1. Для чого знати призначення різців ? Як використати ці знання на практиці?
  2. Чому вибрано саме ці різці? Назвіть по одній унікальній особливості кожного з цих різців?
  3. Вам необхідно продати будь-який токарний різець. Запропонуйте аргументи, які переконають мене його придбати?
 7. Вказати на рисунку та сформулювати призначення основних елементів конструкції токарно-гвинторізного верстата.
  1. Для чого знати призначення основних елементів конструкції токарно-гвинторізного верстата? Як використати ці знання на практиці?
  2. Який з Вашої точки зору найбільший недолік токарно-гвинторізного верстата ? Чому? Як зменшити вплив цього недоліка?
  3. Вам необхідно продати токарно-гвинторізний верстат. Запропонуйте аргументи, які переконають мене його придбати?
 8. В яких випадках при роботі на токарно-гвинторізному верстаті використовують ходовий гвинт, а коли – ходовий вал?
  1. Чому при нарізанні різі необхідно застосовувати саме ходовий гвинт ?
  2. Як Ви будете діяти, якщо необхідно на токарному верстаті нарізати різь, а ходового гвинта або немає або він не працює?
 9. Які за конструкцією бувають центри і в яких випадках вони використовуються?
  1. Для чого знати призначення та конструкції центрів? Як використати ці знання на практиці?
  2. Якби Ви мали можливість придбати тільки два центри, які з центів Ви придбали б? Чому?
 10. Для обробки яких заготовок використовують оправки ? Назвати мінімум 3 види оправок та описати способи встановлення на них заготовок.
  1. Для чого знати призначення та конструкції оправок? Як використати ці знання на практиці?
  2. Якби Ви мали можливість придбати тільки дві оправки, які Ви придбали б? Чому?
  3. Вам необхідно продати будь-яку оправку. Запропонуйте аргументи, які переконають мене її придбати?
 11. Які існують методи обробки конічних поверхонь на токарних верстатах? Назвати галузі їх застосування
  1. Для чого знати методи обробки конічних поверхонь на токарних верстатах? Як використати ці знання на практиці?
  2. Якби ви мали можливість придбати тільки два методи обробки конічних поверхонь, які ви придбали б? Чому?
  3. Вам необхідно продати будь-який метод обробки конічних поверхонь. Запропонуйте аргументи, які переконають мене його придбати?
 12. Коли раціонально застосовувати токарно-револьверні верстати? В чому відмінність токарно-револьверного верстата від токарно-гвинторізного?
  1. Навести конкретні приклади деталей, які доцільно обробляти на токарно-револьверному верстаті, пояснивши чому саме такі деталі?
  2. Який з Вашої точки зору найбільший недолік токарно-револьверного верстата ? Чому? Як зменшити вплив цього недоліка?
  3. Вам необхідно продати токарно-револьверний верстат. Запропонуйте аргументи, які переконають мене його придбати?
 13. Для чого призначені свердла, зенкери, розвертки, мітчики, зенківки?
  1. Для чого знати призначення свердел, зенкерів, розверток, мітчиків, зенківок? Як використати ці знання на практиці?
  2. Які на сьогодні, в 2020 році перспективи використання свердел, зенкерів, розверток, мітчиків, зенківок?
 14. Як закріплюють на свердлильних верстатах різальний інструмент з циліндричним та конічним хвостовиком?
  1. Для чого знати методи закріплення на свердлильних верстатах різального інструменту ? Як використати ці знання на практиці?
  2. Як впливають на точність обробки методи закріплення на свердлильних верстатах різального інструменту ?
 15. Для обробки яких заготовок призначене розточування?
  1. Навести конкретні конструктивні особливості деталей, які доцільно обробляти на розточувальних верстатах, пояснивши чому саме такі деталі?
  2. В яких випадках сьогодні у 2020 році обробці на розточувальному верстаті немає альтернативи?
 16. Які типи розточувальних верстатів Ви знаєте та яке їх призначення?
  1. Навести конкретні приклади деталей, які доцільно обробляти на розточувальних верстатах, пояснивши чому саме такі деталі?
  2. Які на сьогодні, в 2020 році перспективи використання розточувальних верстатів ?
  3. Вам необхідно продати розточувальний верстат. В яких випадках розточувальним верстатам немає альтернативи?
 17. Для обробки яких поверхонь призначене фрезерування?
  1. Навести конкретні конструктивно-технологічні особливості деталей, які доцільно обробляти фрезеруванням, пояснивши чому саме такі деталі?
  2. В яких випадках сьогодні у 2020 році обробці фрезеруванням немає альтернативи?
  3. Ви володієте одним із способів фрезерування і хочете його продати. Запропонуйте аргументи, які переконають мене придбати цей спосіб фрезерування?
 18. Які типи фрезерувальних верстатів ви знаєте та яке їх призначення (мінімум 3 типи) ?
  1. Для чого знати типи фрезерувальних верстатів та їх призначення ? Як використати ці знання на практиці?
  2. Якби Ви мали можливість придбати тільки один з названих Вами фрезерувальних верстатів, який Ви б придбали б? Чому?
  3. Який з Вашої точки зору найбільший недолік горизонтально-фрезерного верстата ? Чому? Як зменшити вплив цього недоліка?
 19. Проаналізувати призначення будь-яких 3-х видів фрез?
  1. Навіщо знати призначення фрез? Як використати ці знання на практиці?
  2. Чому вибрано саме ці фрези? Назвіть по одній унікальній особливості (перевазі) кожної з цих фрез?
  3. Вам необхідно продати будь-яку фрезу. Запропонуйте аргументи, які переконають мене її придбати?
 20. Назвіть способи закріплення фрез (мінімум 3 способи)
  1. Для чого знати способи закріплення фрез ? Як використати ці знання на практиці?
  2. Чому ви вибрали саме ці три способи закріплення фрез? Який з названих Вами способів закріплення фрез є найменше застосовуваним на сьогодні ?
  3. Ви володієте одним із способів закріплення фрез і хочете його продати. Запропонуйте аргументи, які переконають мене придбати цей спосіб закріплення фрез
 21. Коли доцільно застосовувати зустрічне, а коли попутне фрезерування?
  1. Для чого знати особливості зустрічного та попутного фрезерування? Як використати ці знання на практиці?
  2. Які з Вашої точки зору найбільші недоліки зустрічного і попутного фрезерування ? Чому? Як зменшити вплив цих недоліків в кожному із способів ?
  3. Ви володієте одним із способів фрезерування і хочете його продати. Запропонуйте аргументи, які переконають мене придбати цей спосіб фрезерування
 22. Які засоби технологічного оснащення використовуються для встановлення і закріплення заготовки на фрезерувальних верстатах в умовах одиничного та серійного виробництва?
 23. Які відмітні (в порівнянні з іншими методами обробки) технологічні можливості має протягування?
 24. Проаналізувати технологічні можливості методу шліфування. Види шліфування?
 25. Проаналізуйте особливості основних способів формоутворення зубчастих коліс.
 26. Проаналізуйте формоутворення зубчастих коліс методом обкатування. На яких типах верстатів та яким різальним інструментом реалізується даний метод обробки. Які його переваги і недоліки?
 27. Проаналізуйте формоутворення зубчастих коліс методом копіювання. На яких типах верстатів та яким різальним інструментом реалізується даний метод обробки. Які його переваги і недоліки?
 28. Порівняйте галузі застосування стругання і довбання. Які типи верстатів та який різаний інструмент при цьому використовується? Запропонуйте шляхи підвищення продуктивності при струганні і довбанні.

Залишити заявку на персональну консультацію

ПЕРЕЛІК Б

 1. Навести схему обточування зовнішньої циліндричної поверхні на токарному верстаті та вкажіть робочі рухи. Вкажіть на схемі глибину різання. Наведіть формули для визначення елементів режимів різання та основного часу.
  1. Як підвищити точність обточування зовнішньої циліндричної поверхні на токарному верстаті?
  2. Ви володієте одним із способів обточування зовнішньої циліндричної поверхні і хочете його продати. Запропонуйте аргументи, які переконають мене придбати цей спосіб ?
 2. Навести схему підрізання торця вала на токарному верстаті та вкажіть робочі рухи. Вкажіть на схемі глибину різання. Наведіть формули для визначення елементів режимів різання та основного часу.
  1. Як підвищити точність підрізання торця вала на токарному верстаті?
  2. З якою метою підрізають торці вала на токарному верстаті?
 3. Навести схему свердління отвору в суцільному матеріалі та вкажіть робочі рухи. Вкажіть на схемі глибину різання. Наведіть формули для визначення елементів режимів різання та основного часу.
  1. Як підвищити продуктивність свердління отворів в суцільному матеріалі без значної шкоди для різального інструменту та без погіршення якості обробленої поверхні ?
  2. Які існують рекомендації щодо розташування свердла відносно оброблюваної поверхні при свердлінні отворів в суцільному матеріалі? Поясніть доцільність мінімум 3-х рекомендацій. Що буде якщо їх порушити?
 4. Навести схему розсвердлювання отвору та вкажіть робочі рухи. Вкажіть на схемі глибину різання. Наведіть формули для визначення елементів режимів різання та основного часу.
  1. Як підвищити продуктивність розсвердлювання отворів без значної шкоди для різального інструменту та без погіршення точності та якості обробленої поверхні ?
  2. Які існують рекомендації щодо розташування свердла відносно оброблюваної поверхні при розсвердлюванні отворів? Поясніть доцільність мінімум 3-х рекомендацій. Що буде якщо їх порушити?
  3. Які існують рекомендації щодо режимів різання при розсвердлюванні отворів? Що буде якщо їх порушити?
  4. Якими іншими альтернативними способами можна замінити розсвердлювання отворів? В яких випадках розсвердлювання отворів є єдино можливим способом обробки?
 5. Навести схему зенкерування отвору та вкажіть робочі рухи. Вкажіть на схемі глибину різання. Наведіть формули для визначення елементів режимів різання та основного часу.
  1. Як підвищити продуктивність зенкерування отворів без значної шкоди для різального інструменту та без погіршення точності та якості обробленої поверхні ?
  2. Якими іншими альтернативними способами можна замінити зенкерування отворів? В яких випадках зенкерування отворів є єдино можливим способом обробки?
 6. Навести схему розвертування отвору та вкажіть робочі рухи. Вкажіть на схемі глибину різання. Наведіть формули для визначення елементів режимів різання та основного часу.
  1. Як підвищити продуктивність розвертування отворів без значної шкоди для різального інструменту та без погіршення точності та якості обробленої поверхні ?
  2. Якими іншими альтернативними способами можна замінити розвертування отворів? В яких випадках розвертування отворів є єдино можливим способом обробки?
 7. Навести схему торцевого фрезерування та вкажіть робочі рухи. Вкажіть на схемі глибину різання. Наведіть формули для визначення елементів режимів різання та основного часу.
  1. Як підвищити продуктивність торцевого фрезерування без значної шкоди для різального інструменту та без погіршення якості обробленої поверхні ?
  2. Які існують рекомендації щодо розташування фрези відносно оброблюваної поверхні при торцевому фрезеруванні ? Поясніть доцільність мінімум 3-х рекомендацій. Що буде якщо їх порушити?
 8. Навести схему циліндричного фрезерування та вкажіть робочі рухи. Вкажіть на схемі глибину різання. Наведіть формули для визначення елементів режимів різання та основного часу.
  1. Як підвищити продуктивність циліндричного фрезерування без значної шкоди для різального інструменту та без погіршення якості обробленої поверхні ?
  2. Де і в яких випадках сьогодні, в 2020 році використовується циліндричне фрезерування ?
 9. Наведіть схему плоского шліфування торцем круга та вкажіть робочі рухи. Наведіть формули для визначення елементів режимів різання та основного часу.
  1. Як підвищити продуктивність плоского шліфування торцем круга без значної шкоди для різального інструменту та без погіршення якості обробленої поверхні ?
  2. Які існують рекомендації щодо шліфування торцем круга ? Поясніть доцільність мінімум 3-х рекомендацій. Що буде якщо їх порушити?
 10. Наведіть схему плоского шліфування периферією круга та вкажіть робочі рухи. Наведіть формули для визначення елементів режимів різання та основного часу.
  1. Як підвищити продуктивність плоского шліфування периферією круга без значної шкоди для різального інструменту та без погіршення якості обробленої поверхні ?
  2. Які існують рекомендації щодо шліфування периферією круга ? Поясніть доцільність мінімум 3-х рекомендацій. Що буде якщо їх порушити?
 11. Наведіть схему круглого шліфування з поздовжньою подачею та вкажіть робочі рухи. Наведіть формули для визначення елементів режимів різання та основного часу.
  1. Якими іншими альтернативними способами можна замінити кругле шліфування з поздовжньою подачею круга? В яких випадках кругле шліфування з поздовжньою подачею круга є єдино можливим способом обробки?
  2. Які існують рекомендації щодо круглого шліфування з поздовжньою подачею круга ? Поясніть доцільність мінімум 3-х рекомендацій. Що буде якщо їх порушити?
 12. Наведіть схему круглого врізного шліфування та вкажіть робочі рухи. Наведіть формули для визначення елементів режимів різання та основного часу.
  1. Якими іншими альтернативними способами можна замінити кругле врізне шліфування? В яких випадках кругле врізне шліфування є єдино можливим способом обробки?
  2. Які існують рекомендації щодо круглого врізного шліфування? Поясніть доцільність мінімум 3-х рекомендацій. Що буде якщо їх порушити?

Залишити заявку на персональну консультацію

ПЕРЕЛІК В

 1. Навести класифікацію рухів в металорізальних верстатах. Вказати рухи робочих органів верстатів при різних методах механічної обробки. Навести приклади застосування знань про рухи робочих органів верстатів в практичній діяльності інженера.
  1. Проаналізувати окремо і логічно довести на конкретних прикладах вплив кожного з рухів в металорізальних верстатах на точність та шорсткість обробленої поверхні?
  2. Проаналізувати окремо і логічно довести на конкретних прикладах вплив кожного з рухів в металорізальних верстатах на продуктивність при різних методах обробки (мінімум 3) ?
 2. Дати визначення елементів та геометричних параметрів різальної частини інструменту на прикладі токарного прохідного різця. Пояснити, як застосувати знання про геометричні параметри різальної частини інструменту в практичній діяльності інженера.
  1. Як і які геометричні параметри різальної частини інструменту впливають на шорсткість обробленої поверхні ? Чому?
  2. Як і які геометричні параметри різальної частини інструменту впливають на точність обробленої поверхні? Чому?
 3. Проаналізувати вплив режимів різання та характеристик різального інструменту на шорсткість обробленої поверхні. Пояснити як в практичній діяльності інженера застосувати знання впливу названих факторів на шорсткість обробленої поверхні.
  1. Проаналізувати окремо і логічно довести на конкретних прикладах вплив кожного з елементів режимів різання на шорсткість обробленої поверхні. Вплив продемонструвати на порівнюючи менше і більше значення елементів режимів різання ?
  2. Проаналізувати окремо і логічно довести на конкретних прикладах вплив кожної з характеристик різального інструменту на шорсткість обробленої поверхні. Вплив продемонструвати на порівнюючи менше і більше значення характеристик різального інструменту ?
 4. Проаналізувати принципові відмінності типів виробництва в машинобудуванні. Яким чином ці знання можна застосувати в практичній діяльності інженера.
  1. Яким чином в кожному з типів виробництва без збільшення собівартості підвищити продуктивність праці ? Доведіть конкретними прикладами свою точку зору.
  2. Як в кожному з типів виробництва знизити собівартість продукції без зниження якості продукції та заробітної плати робітників?
 5. Проаналізувати основні фактори які визначають вибір способу виготовлення заготовок. Як використати знання про фактори, які визначають вибір способу виготовлення заготовок в практичній діяльності інженера.
  1. Як змінюється пріоритетність факторів, що впливають на вибір способу отримання заготовки залежно від типу виробництва?
  2. Ви володієте одним із способів отримання заготовки і хочете його продати. Запропонуйте аргументи, які переконають мене придбати цей спосіб отримання заготовки?
 6. Проаналізувати будову і технологічні можливості токарно-гвинторізних верстатів. Пояснити на прикладах, як застосувати знання про будову і технологічні можливості токарно-гвинторізних верстатів в практичній діяльності інженера.
  1. Яким чином можна розширити технологічні можливості токарно-гвинторізних верстатів ?
  2. Вам необхідно придбати токарно-гвинторізний верстат. Запропонуйте аргументи, які переконають інвестора виділити кошти на придбання верстата.
 7. Різальний інструмент для обробки на токарних верстатах. Пояснити як застосувати знання про різальний інструмент для обробки на токарних верстатах в практичній діяльності інженера.
  1. Які на сьогодні в 2020 році тенденції у використанні різального інструменту для обробки на токарних верстатах ?
  2. Вам необхідно придбати інструмент для обробки на токарних верстатах для діючого виробництва, але у Вас обмеження: тільки п’ять інструментів. Які інструменти Ви виберете. Відповідь обгрунтувати
 8. Проаналізувати різновиди та галузі практичного застосування пристроїв та допоміжного інструменту для обробки на токарних верстатах.
  1. Як і за допомогою яких пристроїв можна розширити технологічні можливості токарних верстатів?
  2. Навіщо на практиці знання про різновиди та галузі практичного застосування пристроїв та допоміжного інструменту для обробки на токарних верстатах ?
 9. Проаналізувати на конкретних прикладах деталей можливі варіанти обробки циліндричних, конічних та різевих поверхонь на токарно-гвинторізних верстатах та застосовуваний різальний інструмент.
  1. Які із запропонованих способів обробки циліндричних, конічних та різевих поверхонь на токарно-гвинторізних верстатах є найменш точними? Чому? Як підвищити точність обробки саме цими способами?
  2. Ви володієте одним із способів обробки циліндричних поверхонь, одним із способів обробки конічних поверхонь та одним із способів обробки різевих поверхонь на токарно-гвинторізних верстатах і перед Вами стоїть завдання їх продати. Запропонуйте переконливі аргументи, які переконають мене придбати ці способи ?
 10. Проаналізувати будову і технологічні можливості токарно-револьверних верстатів. Пояснити на прикладах, як застосувати знання про будову і технологічні можливості токарно-револьверних верстатів в практичній діяльності інженера.
  1. Навести конкретні приклади деталей, які доцільно обробляти на токарно-револьверному верстаті, пояснивши чому саме такі деталі?
  2. Перед Вами стоїть завдання продати токарно-револьверний верстат. Запропонуйте аргументи, які переконають мене його придбати?
 1. Проаналізувати будову і технологічні можливості токарно-карусельних верстатів. Пояснити на прикладах, як застосувати знання про будову і технологічні можливості токарно-карусельних верстатів в практичній діяльності інженера.
  1. Навести конкретні приклади деталей, які доцільно обробляти на токарно-карусельному верстаті, пояснивши чому саме такі деталі?
  2. Перед Вами стоїть завдання продати токарно-курусельний верстат. Запропонуйте аргументи, які переконають мене його придбати?
 2. Проаналізувати характеристику та особливості методу свердління та інших типових методів обробки на свердлильних верстатах. Яким чином ці знання можна застосувати в практичній діяльності інженера.
  1. Які сучасні у 2020 році способи підвищення точності та продуктивності обробки на свердлильних верстатах?
  2. Вам необхідно придбати інструмент для обробки на свердлильних верстатах для нового виробництва, де ще немає замовлень, але у Вас обмеження: тільки п’ять інструментів. Який інструмент Ви виберете. Відповідь обґрунтувати.
 3. Проаналізувати різальний, допоміжний інструмент та пристрої для обробки на свердлильних верстатах. На конкретних прикладах деталей продемонструвати можливі варіанти застосування різального, допоміжного інструменту та пристроїв для обробки на свердлильних верстатах.
  1. Проаналізувати окремо і логічно довести на конкретних прикладах вплив пристроїв та допоміжного інструменту на точність та продуктивність обробки на свердлильних верстатах ?
  2. Як використати на практиці знання про допоміжний інструмент та пристрої для обробки на свердлильних верстатах ?
 4. Проаналізувати принципові відмінності у будові і технологічних можливостях вертикально і радіально-свердлильних верстатів.
  1. Назвіть по одній принциповій відмінності вертикально і радіально-свердлильних верстатів. Які технологічні можливості ці відмінності відкривають?
  2. Перед Вами стоїть завдання продати вертикально або радіально-свердлильний верстат. Запропонуйте аргументи, які переконають мене його придбати?
 5. Проаналізувати на конкретних прикладах деталей особливості та галузі застосування методу розточування, різальний та допоміжний інструмент для обробки на розточувальних верстатах.
  1. Які існують сучасні у 2020 році способи підвищення точності та продуктивності розточування?
  2. Якими іншими альтернативними способами можна замінити розточування?
 6. Проаналізувати особливості процесу та технологічні можливості фрезерування. Проаналізувати основні схеми фрезерування. Яким чином ці знання можна застосувати в практичній діяльності інженера?
  1. Які існують сучасні у 2020 році способи підвищення точності та продуктивності фрезерування?
  2. Якими іншими альтернативними способами можна замінити фрезерування?
 7. Проаналізувати технологічні можливості та принципові відмінності основних типів фрезерувальних верстатів. Режими різання при фрезеруванні. Пояснити на прикладах, як застосувати знання про режими різання, будову і технологічні можливості фрезерувальних верстатів в практичній діяльності інженера.
  1. Назвіть по одній принциповій відмінності трьох типів фрезерувальних верстатів. Які технологічні можливості ці відмінності відкривають?
  2. Перед Вами стоїть завдання продати будь-який фрезерувальний верстат. Запропонуйте аргументи, які переконають мене його придбати?
 8. Проаналізувати конструкції та особливості застосування фрез (мінімум 5 типів). Пояснити на прикладах (схеми обробки), як застосувати знання про будову, геометричні параметри та галузі застосування фрез в практичній діяльності інженера.
  1. Назвіть по одній принциповій відмінності кожного типу фрез. Які технологічні можливості ці відмінності відкривають для кожної з фрез?
  2. Вам необхідно придбати фрези для діючого виробництва, але у Вас обмеження: тільки три фрези. Які Ви виберете. Відповідь обґрунтувати.
 9. Проаналізувати типи пристроїв та допоміжного інструменту для обробки на фрезерувальних верстатах. Способи закріплення фрез на фрезерувальних верстатах. Пояснити на прикладах, як застосувати знання про пристрої, допоміжний інструмент для обробки на фрезерувальних верстатах та способи закріплення фрез в практичній діяльності інженера.
  1. Проаналізувати окремо і логічно довести на конкретних прикладах вплив пристроїв та допоміжного інструменту на точність та продуктивність обробки на фрезерувальних верстатах?
  2. Як впливає тип виробництва та конструктивно-технологічні особливості оброблюваної деталі на вибір пристроїв та допоміжного інструменту для обробки на фрезерувальних верстатах ?
 10. Проаналізувати особливості та технологічні можливості протягування. Режими різання при протягуванні. Пояснити на конкретних прикладах в яких випадках і за яких виробничих умов доцільно застосувати обробку протягуванням.
  1. Які існують рекомендації щодо режимів різання при протягуванні? Поясніть доцільність мінімум цих рекомендацій. Що буде якщо їх порушити?
  2. В яких випадках в сучасних умовах 2020 року неможливо обійтись при обробці без протягування? Чому ? Пояснити на прикладах
 11. Проаналізувати основні типи, принципові відмінності та технологічні можливості протяжних верстатів. На конкретних прикладах пояснити для яких оброблюваних поверхонь та за яких виробничих умов використовувати той чи інший тип протяжного верстата.
  1. Який з Вашої точки зору найбільший недолік протяжних верстатів ? Чому? Як зменшити вплив цього недоліка?
  2. В яких випадках в сучасних умовах 2020 року неможливо обійтись при обробці без протяжного верстата? Чому ? Пояснити на прикладах
 12. Проаналізувати особливості процесу та технологічні можливості стругання. Елементи режимів різання при струганні. Пояснити на конкретних прикладах в яких випадках і за яких виробничих умов доцільно застосувати обробку струганням.
  1. Які існують сучасні у 2020 році способи підвищення точності та продуктивності стругання?
  2. Ви володієте струганням, як одним із способів обробки і перед Вами стоїть завдання його продати. Запропонуйте переконливі аргументи, які переконають мене придбати права на цей спосіб ?
 13. Проаналізувати принципові відмінності та призначення основних типів стругальних верстатів. На конкретних прикладах пояснити для яких оброблюваних поверхонь та за яких виробничих умов використовувати той чи інший тип стругального верстата.
  1. Назвіть по одній принциповій відмінності кожного з типів стругальних верстатів. Які технологічні можливості ці відмінності відкривають?
  2. Перед Вами стоїть завдання продати будь-який стругальний верстат. Запропонуйте аргументи, які переконають мене його придбати?
 14. Проаналізувати особливості процесу, технологічні можливості та шляхи підвищення продуктивності довбання. Пояснити на конкретних прикладах в яких випадках і за яких виробничих умов доцільно застосувати обробку довбанням.
  1. Які існують сучасні у 2020 році способи підвищення точності та продуктивності довбання?
  2. Ви володієте довбанням, як одним із способів обробки і перед Вами стоїть завдання його продати. Запропонуйте переконливі аргументи, які переконають мене придбати права на цей спосіб ?
 15. Проаналізувати сучасні методи формоутворення зубчастих коліс та інших фасонних профілів рівномірно розташованих по колу. Пояснити на конкретних прикладах в яких випадках і за яких виробничих умов доцільно застосувати той чи інший спосіб обробки зубчастих коліс та різальний інструмент, який при цьому застосовується.
  1. Назвіть по одній принциповій відмінності кожного із способів формоутворення зубчастих коліс та інших фасонних профілів рівномірно розташованих по колу. Які технологічні можливості ці відмінності відкривають?
  2. Ви володієте одним із способів формоутворення зубчастих коліс та інших фасонних профілів рівномірно розташованих по колу і перед Вами стоїть завдання його продати. Запропонуйте переконливі аргументи, які переконають мене придбати права на цей спосіб ?
 16. Проаналізувати особливості нарізання зубчастих коліс на зубо-фрезерувальних верстатах. Різальний інструмент. Пояснити на конкретних прикладах в яких випадках і за яких виробничих умов доцільно застосувати обробку зубо-фрезеруванням.
  1. Які існують сучасні у 2020 році способи підвищення точності та продуктивності нарізання зубчастих коліс на зубо-фрезерувальних верстатах?
  2. Перед Вами стоїть завдання продати зубо-фрезерувальний верстат. Запропонуйте аргументи, які переконають мене його придбати?
 17. Проаналізувати особливості нарізання зубчастих коліс на зубодовбальних верстатах. Різальний інструмент. Пояснити на конкретних прикладах в яких випадках і за яких виробничих умов доцільно застосувати обробку зубо-довбанням.
  1. Який з Вашої точки зору найбільший недолік зубодовбальних верстатів ? Чому? Як зменшити вплив цього недоліка?
  2. В яких випадках в сучасних умовах 2020 року неможливо обійтись при обробці без зубодовбального верстата? Чому ? Пояснити на прикладах
 18. Проаналізувати особливості процесу та технологічні можливості методу шліфування. Види шліфування. Режими різання при шліфуванні. Пояснити на конкретних прикладах в яких випадках і за яких виробничих умов доцільно застосувати той чи інший спосіб шліфування.
  1. Назвіть по одній принциповій відмінності кожного із видів шліфування. Які технологічні можливості ці відмінності відкривають?
  2. Ви володієте одним із способів шліфування і перед Вами стоїть завдання його продати. Запропонуйте переконливі аргументи, які переконають мене придбати права на цей спосіб ?
 19. Проаналізувати конструктивні особливості різального інструменту для обробки на шліфувальних верстатах. Яким чином ці знання можна застосувати в практичній діяльності інженера?
  1. Назвіть по одній принциповій відмінності кожного з типів шліфувальних кругів. Які технологічні можливості ці відмінності відкривають?
  2. Перед Вами стоїть завдання продати будь-який шліфувальний круг. Запропонуйте аргументи, які переконають мене його придбати?
 20. Проаналізувати принципові відмінності у будові і технологічних можливостях основних типів шліфувальних верстатів. Пояснити на прикладах, як застосувати знання про будову і технологічні можливості шліфувальних верстатів в практичній діяльності інженера.
  1. Які фактори впливають на точність обробки на основних типах шліфувальних верстатів ? Пояснити конкретно вплив кожного з факторів
  2. Вам необхідно продати будь-який шліфувальний верстат. Запропонуйте аргументи, які переконають покупця його придбати.

Скачати контрольні питання

Залишити заявку на персональну консультацію

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Сергій Сапон