Технологія машинобудування (література)

Про авторські права

Автор і власник даного сайту має за мету підвищити доступність та популярність науково-технічних видань, в яких викладено питання технології машинобудування для якісної підготовки молодих фахівців. Всі доступні на сайті видання взято з відкритих джерел або надано авторами. Не виключена можливість, що автори або (і) власники видавничих прав на ці твори будуть проти їх знаходження у відкритому доступі на даному сайті. В цьому випадку прохання зв’язатися з власником сайту, посилання на файл буде видалено.

Методичне забезпечення

 1. Сапон С.П. Основи технології машинобудування. [Методичні рекомендації до виконання курсового проєкту для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 Прикладна механіка за освітньо-професійною програмою «Технології машинобудування» всіх форм навчання.] / С.П. Сапон. – 2-ге вид., перероб. і доповн. – Чернігів: НУЧП, 2022. – 62 с.
 2. Бондаренко С.Г. Формування конструкторських і технологічних розмірних зв’язків. [Методичні вказівки до курсового і дипломного проектування для студентів спеціальностей „Технологія машинобудування” та „Металорізальні верстати і системи”]/ С.Г.Бондаренко. – Чернігів: ЧТІ, 1999. – 52 с.

Скачати шаблон оформлення курсового проекту

Залишити заявку на персональну консультацію

Основна література

 1. Бондаренко С.Г. Розмірні розрахунки механоскладального виробництва: навч. посібник / С.Г. Бондаренко – Київ: ІСДО, 1993. – 544 с.
 2. Бондаренко С.Г. Основи технології машинобудування. / С.Г. Бондаренко – Чернігів: ЧДТУ, 2005. – 567 с.
 3. Бондаренко С.Г. Основи технології машинобудування : навч. посібник для студ. вищих техн. навч. закладів / С.Г. Бондаренко. – Львів : Магнолія, 2007. – 567 с.
 4. Бондаренко С.Г. Розмірні зв’язки конструкцій і технологічних процесів: монографія / С. Г. Бондаренко, О. М. Чередніков; ред.: С. Г. Бондаренко; Черніг. держ. технол. ун-т. – Чернігів, 2013. – 463 c.
 5. Безъязычный, В. Основы технологии машиностроения: Учебник / В. Безъязычный. – М.: Машиностроение, 2013. – 568 c.
 6. Дунаев П.Ф. Размерные цепи. / П.Ф. Дунаев – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Металлургиздат. 1963. – 308 с.
 7. Колкер Я.Д. Базирование и базы в машиностроении [Текст]: учеб. пособие / Я. Д. Колкер, О. Н. Руднев. – Киев : Выща шк., 1991. – 100 с.
 8. Махаринский Е.И. Основы технологии машиностроения / Махаринский Е.И., Горохов В.А. – Минск: Вышейшая школа, 1997. – 423 c.
 9. Размерный анализ конструкций: Справочник /С.Г.Бондаренко, О.Н.Чередников, В.П. Губий/ под общ.ред. к.т.н. С.Г.Бондаренко.- К.: Тэхника, 1989.-150с.
 10. Проектирование технологии: Учебник для студентов машиностроительных специальностей вузов / И.М.Бранчукова, А.А.Гусев, Ю.Б.Крамаренко и др.; под общ. редакцией Ю. М. Соломенцева. — М.: Машиностроение, 1990. – 416 с.
 11. Руденко П.О. Проектування технологічних процесів у машинобудуванні: навч. посібник. / П.О. Руденко – К.: Вища школа., 1993. – 414 с
 12. Скворцов В.Ф. Основы размерного анализа конструкции изделий: учебное пособие / В.Ф. Скворцов, Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во. Томского политехнического университета, 2012 – 80 с.
 13. Суслов А.Г. Технология машиностроения: Учеб. для студентов маш. специальностей вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. /А.Г.Суслов. — М.: Машиностроение, 2007. – 430с.

Допоміжна література

 1. Бабук В.В.  Проектирование технологических процессов механической обработки в машиностроении: уч. пособие для машиностроит. спец. вузов. / Бабук Валентин Владимирович и др. ; Под ред. В. В. Бабука. — Минск : Вышэйш. шк., 1987. — 254 с.
 2. Детали машин и основы конструирования / [М. Н. Ерохин и др.]; Под ред. М. Н. Ерохина. – М. : КолосС, 2005. – 462 с.
 3. Дунаев П.Ф. Детали машин. Курсовое проектирование: Учеб. пособие для машиностроит. спец. учреждений среднего профессионального образования. / П. Ф. Дунаев, О. П. Леликов. – 5-е издание, дополн. – М.: Машиностроение, 2004. – 560 с.
 4. Дунаев П.Ф. Конструирование узлов и деталей машин: Учеб. пособие для студ. техн. спец. вузов / П. Ф. Дунаев, О. П. Леликов. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.; Издательский центр «Академия», 2004. – 496 с.
 5. Дунаев П.Ф. Допуски и посадки. Обоснование выбора: Учебное пособие для студентов машиностроительных вузов. / Дунаев П.Ф. Леликов О.П. Варламова Л.П. – М.: Высшая школа, 1984. – 112с.
 6. Колесов И.М. Служебное назначение и основы создания машин. / И.М. Колесов – М.: Мосстанкин, 1973. – 114 с.
 7. Матвеев В.В. Размерный анализ технологических процессов/ [В.В.Матвеев, М.М.Тверской, Ф.И.Бойков и др.] – М.: Машиностроение, 1982. – 264с.
 8. Обработка металлов резанием. Справочник технолога/[Панов А.А., Аникин В.В., Бойм Н.Г. и др.]. — М.: Машиностроение, 2004. — 784 с.
 9. Орлов, П.И. Основы конструирования : справочно-методическое пособие в 2-х книгах. [Текст]/ П. И. Орлов ; ред. П. Н. Учаев. – 3-е изд., испр. – М. : Машиностроение, 1988. – Кн. 1 – 560 с.
 10. Орлов, П.И. Основы конструирования : справочно-методическое пособие в 2-х книгах. [Текст]/ П. И. Орлов ; ред. П. Н. Учаев. – 3-е изд., испр. – М. : Машиностроение, 1988. – кн. 2. – 544с.
 11. Павлище В.Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин: Підручник. / В.Т. Павлище. – К.: Вища школа, 1993. – 556 с.
 12. Справочник технолога-машиностроителя: в 2-х т. Т1. / под ред. А.М. Дальского, А.Г. Косиловой, Р.К. Мещерякова ,А.Г. Суслова Т.1 / [А.М. Дальский и др.]. – М.: Машиностроение-1, 2001 – 912с.
 13. Справочник технолога-машиностроителя : в 2-х т. Т2. / под ред. А.М. Дальского, А.Г. Суслова, А.Г. Косиловой, Р.К. Мещерякова/ [А.М. Дальский и др.].– М.: Машиностроение — 1, 2001 – 944с.
Рейтинг
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Поделиться с друзьями
Сергій Сапон