Технологія столярних виробів (атестація)

Критерії оцінювання знань з дисципліни «Технологія столярних виробів»

Підсумкова семестрова оцінка з дисципліни визначається за формулою:

Технологія столярних виробів (атестація)

де Технологія столярних виробів (атестація) – сумарна кількість балів, отриманих студентом за виконання лабораторних робіт

Технологія столярних виробів (атестація) – сумарна кількість балів, отриманих студентом за виконання РГР.

Взалік –кількість балів, отриманих студентом під час складання диференційованого заліку.

Скачати критерії оцінки з дисципліни

Критерії оцінки знань студентів при виконанні лабораторних робіт

Виконання та захист кожної лабораторної роботи оцінюється за шкалою від 60 до 100 балів. При цьому 60 балів отримує студент, який виконав індивідуальне завдання до лабораторної роботи мінімального (базового) рівня. Якщо студент не виконав індивідуальне завдання до лабораторної роботи мінімального (базового) рівня, він вважається таким, що не здав лабораторну роботу і не може бути атестований з дисципліни.

Студент, який прагне отримати понад 60 балів за виконання лабораторної роботи самостійно (залежно від оцінки, на яку претендує) додатково обирає кількість та вид індивідуальних завдань наведених у методичних рекомендаціях до кожної з лабораторних робіт.

Своєчасність виконання кожної лабораторної роботи стимулюється за рахунок застосування коефіцієнта своєчасності КСВ, на який множиться кількість балів, отриманих студентом за виконання лабораторної роботи. Значення коефіцієнта своєчасності наведено в таблиці 1.1

Таблиця 1.1 – Значення коефіцієнта своєчасності КСВ

Період протягом якого виконано і захищено роботу КСВ
В період до наступної лабораторної роботи 1,25
Від 2 до 3 (включно) тижнів після лабораторної роботи 1,0
Від 3 до 4 (включно) тижня після лабораторної роботи 0,9
Від 4 до 5 (включно) тижня після лабораторної роботи 0,8
Від 5 до 6 (включно) тижня після лабораторної роботи 0,7
Пізніше 6 тижня, до екзаменаційної консультації (заліка) 0,6

Сумарна кількість балів, отриманих студентом за виконання лабораторних робіт визначається за формулою:

Технологія столярних виробів (атестація)

де Ві – кількість балів, отриманих за виконання кожної лабораторної роботи;

і – порядковий номер лабораторної роботи;

n – кількість лабораторних робіт, що виконуються протягом семестру;

КСВ1…КСВi – коефіцієнти своєчасності виконання кожної лабораторної роботи.

Критерії оцінки знань студентів при виконанні РГР

Виконання РГР оцінюється за шкалою від 60 до 100 балів. РГР студента, який претендує на мінімальну оцінку 60 балів має містити вичерпну відповідь на одне питання з переліку індивідуальних завдань, наведених в 2-му розділі методичних рекомендацій. Якщо студент не виконав в повному обсязі індивідуальне завдання, він вважається таким, що не здав РГР і не може бути атестований з дисципліни.

Студент, який хоче отримати понад 60 балів за виконання РГР самостійно (залежно від оцінки, на яку претендує) додатково обирає необхідну кількість індивідуальних завдань з нижченаведеного переліку.

Вид робіт Кількість балів
Відповідь на одне особисто вибране та погоджене з викладачем індивідуальне завдання 15
Відповідь на два особисто вибрані та погоджені з викладачем індивідуальні завдання 30
Представлення РГР вигляді мультимедійної презентації обсягом 7-15 слайдів. (Якісно виконаним вважається слайд без помилок, з чітким відображенням тексту та графічних об’єктів на відстані не менше 5 метрів.) 1 бал за кожний якісно виконаний слайд
Розробка складального кресленика столярного виробу та креслеників деталей (мінімум 6 деталей) 5 балів за одну деталь

Критерії оцінки знань студентів на диференційованому заліку

Залік з дисципліни є вибірковою компонентою підсумкової семестрової оцінки з дисципліни. Залік передбачений для можливості студенту підвищити рейтингову оцінку з дисципліни, якщо сумарна кількість балів, отриманих студентом протягом семестру за виконання РГР та лабораторних робіт його не влаштовує.

За відповідь на одне теоретичне питання під час складання заліку з дисципліни студент може отримати 5 балів. Кількість теоретичних питань, на які студент може підготувати відповідь під час складання диференційованого заліку не може перевищувати трьох.

Скачати критерії оцінки з дисципліни
Скачати методичні вказівки до РГР
Скачати приклад виконання РГР
Скачати шаблон оформлення РГР

 

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Сергій Сапон