Технологія клеєних матеріалів та деревинних плит (атестація)

Критерії оцінювання знань

з дисципліни «Технологія клеєних матеріалів та деревинних плит»

Скачати критерії оцінки знань з дисципліни

Підсумкова семестрова оцінка з дисципліни складається з обов’язкової та вибіркової компонент. До обов’язкової компоненти відносяться бали, отримані за виконання лабораторних робіт та розрахунково-графічної роботи. До вибіркової компоненти відносяться бали, отримані за виконання додаткових завдань та відповіді на теоретичні питання під час складання семестрової атестації з дисципліни.

Підсумкова семестрова оцінка з дисципліни визначається за формулою (1):

Технологія клеєних матеріалів та деревинних плит (атестація)

Технологія клеєних матеріалів та деревинних плит (атестація) — сумарна кількість балів, отриманих студентом за виконання лабораторних робіт

Технологія клеєних матеріалів та деревинних плит (атестація) — сумарна кількість балів, отриманих студентом за виконання РГР

Технологія клеєних матеріалів та деревинних плит (атестація) — кількість балів, отриманих студентом під час складання екзамену.

Студент може не складати семестровий іспит, якщо кількість балів, отримана за виконання лабораторних робіт і РГР достатня для позитивної підсумкової оцінки (60 балів та більше) та його влаштовує.

Скачати критерії оцінки знань з дисципліни

Критерії оцінки знань студентів при виконанні лабораторних робіт

Виконання та захист кожної лабораторної роботи оцінюється за шкалою від 60 до 100 балів. При цьому 60 балів отримує студент, який виконав індивідуальне завдання до лабораторної роботи мінімального (базового) рівня. Якщо студент не виконав індивідуальне завдання до лабораторної роботи мінімального (базового) рівня, він вважається таким, що не здав лабораторну роботу і не може бути атестований з дисципліни.

Студент, який прагне отримати понад 60 балів за виконання лабораторної роботи самостійно (залежно від оцінки, на яку претендує) додатково обирає кількість та вид індивідуальних завдань наведених у методичних рекомендаціях до кожної з лабораторних робіт.

Своєчасність виконання кожної лабораторної роботи стимулюється за рахунок застосування коефіцієнта своєчасності КСВ, на який множиться кількість балів, отриманих студентом за виконання лабораторної роботи. Значення коефіцієнта своєчасності наведено в таблиці 1.1

Таблиця 1.1 – Значення коефіцієнта своєчасності КСВ

Період протягом якого виконано і захищено роботу КСВ
В період до наступної лабораторної роботи 1,25
Від 2 до 3 (включно) тижнів після лабораторної роботи 1,0
Від 3 до 4 (включно) тижня після лабораторної роботи 0,9
Від 4 до 5 (включно) тижня після лабораторної роботи 0,8
Від 5 до 6 (включно) тижня після лабораторної роботи 0,7
Пізніше 6 тижня, до екзаменаційної консультації (заліка) 0,6

Сумарна кількість балів, отриманих студентом за виконання лабораторних робіт визначається за формулою:

Технологія клеєних матеріалів та деревинних плит (атестація)

де Ві – кількість балів, отриманих за виконання кожної лабораторної роботи;

і – порядковий номер лабораторної роботи;

n – кількість лабораторних робіт, що виконуються протягом семестру;

КСВ1…КСВi – коефіцієнти своєчасності виконання кожної лабораторної роботи.

Критерії оцінки знань студентів при виконанні РГР

Виконання РГР оцінюється за шкалою від 60 до 100 балів. РГР студента, який претендує на мінімальну позитивну («задовільно» 60 балів) підсумкову оцінку за виконання РГР має містити вичерпну відповідь на одне питання з переліку індивідуальних завдань, наведених в методичних вказівках до РГР.

Сумарна кількість балів, отриманих студентом за виконання РГР визначається за формулою:

Технологія клеєних матеріалів та деревинних плит (атестація)

Технологія клеєних матеріалів та деревинних плит (атестація) — кількість балів за виконання одного індивідуального завдання до РГР на мінімальну семестрову оцінку 60 балів

Технологія клеєних матеріалів та деревинних плит (атестація) — кількість балів за виконання додаткових індивідуальних завдань до РГР.

В РГР студента, який претендує на оцінку понад 70 балів обов’язково потрібно продемонструвати свої навички використання мінімум 3-х різних способів систематизації та представлення інформації (діаграми, графіки, схеми тощо).

Критерії оцінки знань студентів при підсумковій атестації на екзамені

Складання підсумкового семестрового екзамену оцінюється за шкалою від 0 до 100 балів. За вичерпну відповідь на одне особисто вибране та погоджене з викладачем теоретичне питання з переліку питань до складання екзамену отримує 30 балів. Всі питання для складання екзамену мають бути обрані з різних блоків.

Вичерпна відповідь на будь-яке теоретичне питання з дисципліни «Технологія клеєних матеріалів та деревинних плит» обов’язково повинна містити ілюстративний матеріал у вигляді рисунків, ескізів, схем, фотографій, відео. Вичерпною вважається відповідь при якій студент дає правильні відповіді на всі уточнюючі питання з дисципліни, що стосуються обраного теоретичного питання

Додаткові бали

Вибіркова компонента підсумкової семестрової оцінки з дисципліни передбачена для можливості студенту отримати більше, ніж 60 рейтингових балів за виконання лабораторної роботи або РГР. Для отримання підсумкової оцінки понад 60 балів студент самостійно (залежно від оцінки, на яку претендує) додатково обирає кількість та вид індивідуальних завдань, наведених у відповідних методичних рекомендаціях до лабораторних робіт або РГР та у нижчеприведеній таблиці

Перелік видів робіт для отримання додаткових балів
Кількість балів
Виконання додатково індивідуальних завдань до лабораторних робіт 3-20
Виконати додатково одне особисто вибране та погоджене з викладачем індивідуальне завдання до розрахунково-графічної роботи 20
Вичерпна відповідь на одне будь-яке особисто вибране студентом теоретичне питання до складання екзамену 30
Представлення РГР у вигляді презентації Power Point 10

За бажанням, студент може додатково представити РГР або лабораторну роботу у вигляді мультимедійної презентації обсягом 7-15 слайдів, за яку також додатково нараховуються заохочувальні рейтингові бали з розрахунку: 1 бал за кожний якісно виконаний слайд. Якісно виконаним вважається слайд без помилок, з чітким відображенням тексту та графічних об’єктів на відстані не менше 5 метрів.

content/uploads/2020/12/shablon.docx» hide_link=»yes» background_color=»#6de3a2″ color=»#000000″ size=»big» target=»_blank»] Скачати шаблон оформлення РГР[/button]

Залишити заявку на персональну консультацію

Скачати індивідуальні завдання до РГР

Скачати методичку до РГР з дисципліни

Скачати шаблон оформлення РГР

Скачати перелік теоретичних питань

Залишити заявку на персональну консультацію

Індивідуальні завдання до розрахунково-графічної роботи

 1. Сучасні способи нанесення клею на поверхні деревини.
 • навести ілюстрації, детально описати сутність мінімум 5 способів нанесення клею на поверхні деревини;
 • описати конструкцію обладнання, технологічного оснащення та інструменту, які застосовуються в кожному з представлених способів нанесення клею на поверхні деревини;
 • проаналізувати переваги і недоліки всіх представлених способів нанесення клею на поверхні деревини;
 • порівняння представлених способів нанесення клею на поверхні деревини ілюструвати графо-аналітичними методами (діаграми, графіки, таблиці тощо).
 1. Пристрої для нанесення клею на дерев’яні заготовки (бруси, планки тощо)
 • навести ілюстрації, детально описати конструкцію мінімум 3-х різних пристроїв для нанесення клею на дерев’яні заготовки;
 • проаналізувати переваги і недоліки всіх представлених пристроїв для нанесення клею на дерев’яні заготовки;
 • порівняння представлених пристроїв для нанесення клею на дерев’яні заготовки ілюструвати графо-аналітичними методами (діаграми, графіки, таблиці тощо)
 1. Способи контролю міцності клейових з’єднань деревини
 • навести ілюстрації, детально описати сутність мінімум 5 способів контролю міцності клейових з’єднань деревини;
 • описати конструкцію обладнання, технологічного оснащення та інструменту, які застосовуються в кожному з представлених способів контролю міцності клейових з’єднань деревини;
 • проаналізувати переваги і недоліки всіх представлених способів контролю міцності клейових з’єднань деревини;
 • порівняння представлених способів контролю міцності клейових з’єднань деревини ілюструвати графо-аналітичними методами (діаграми, графіки, таблиці тощо)
 1. Сучасні способи склеювання деревини.
 • навести ілюстрації, детально описати сутність мінімум 5 сучасних способів склеювання деревини;
 • описати конструкцію обладнання, технологічного оснащення та інструменту, які застосовуються в кожному з представлених способів склеювання деревини;
 • проаналізувати переваги і недоліки всіх представлених способів склеювання деревини;
 • порівняння представлених способів склеювання деревини ілюструвати графо-аналітичними методами (діаграми, графіки, таблиці тощо)
 1. Пристрої для нанесення клею на листовий матеріал (в деревообробній промисловості)
 • навести ілюстрації, детально описати конструкцію мінімум 3-х різних пристроїв для нанесення клею на листовий матеріал;
 • проаналізувати переваги і недоліки всіх представлених пристроїв для нанесення клею на листовий матеріал;
 • порівняння представлених пристроїв для нанесення клею на листовий матеріал ілюструвати графо-аналітичними методами (діаграми, графіки, таблиці тощо
 1. Аналіз шляхів підвищення продуктивності склеювання дерев’яних конструкцій.
 • навести ілюстрації, детально описати сутність мінімум 3-х шляхів підвищення продуктивності склеювання дерев’яних конструкцій;
 • описати конструкцію обладнання, технологічного оснащення та інструменту, які застосовуються в кожному з представлених шляхів підвищення продуктивності склеювання дерев’яних конструкцій;
 • проаналізувати переваги і недоліки всіх представлених шляхів підвищення продуктивності склеювання дерев’яних конструкцій;
 • порівняння представлених шляхів підвищення продуктивності склеювання дерев’яних конструкцій ілюструвати графо-аналітичними методами (діаграми, графіки, таблиці тощо)
 1. Сучасні технології виробництва деревинностружкових плит (ДСП).
 • проаналізуйте види, властивості, переваги, недоліки та галузі застосування ДСП;
 • порівняння властивостей, переваг, недоліків ДСП ілюструвати графо-аналітичними методами (діаграми, графіки, таблиці тощо);
 • навести ілюстрації, детально описати сутність сучасних технологій виробництва ДСП;
 • описати конструкцію обладнання, технологічного оснащення та інструменту, які застосовуються в технології виробництва ДСП;
 1. Сучасні технології виробництва деревинноволокнистих плит (ДВП).
 • проаналізуйте види, властивості, переваги, недоліки та галузі застосування ДВП;
 • порівняння властивостей, переваг, недоліків ДВП ілюструвати графо-аналітичними методами (діаграми, графіки, таблиці тощо);
 • навести ілюстрації, детально описати сутність сучасних технологій виробництва ДВП;
 • описати конструкцію обладнання, технологічного оснащення та інструменту, які застосовуються в технології виробництва ДВП;
 1. Сучасні технології оздоблення деревинних плит.
 • навести ілюстрації, детально описати сутність мінімум 3 сучасних технологій оздоблення деревинних плит;
 • описати конструкцію обладнання, технологічне оснащення та інструмент, які застосовуються в кожній з представлених технологій оздоблення деревинних плит;
 • проаналізувати переваги і недоліки всіх представлених технологій оздоблення деревинних плит;
 • порівняння представлених технологій оздоблення деревинних плит ілюструвати графо-аналітичними методами (діаграми, графіки, таблиці тощо)
 1. Аналіз сучасного ринку деревинностружкових плит (ДСП) (виробники, їх частка на ринку, вартість плит, відмінності у властивостях плит).
 • проаналізуйте види, властивості, переваги, недоліки та галузі застосування ДСП;
 • проаналізувати ДСП мінімум 3-х виробників;
 • аналіз сучасного ринку ДСП ілюструвати графо-аналітичними методами (діаграми, графіки, таблиці тощо);
 1. Аналіз та систематизація нормативної документації з виготовлення клеєних деревних матеріалів та плит.
 • аналіз та систематизацію нормативної документації з виготовлення клеєних деревних матеріалів та плит ілюструвати графо-аналітичними методами (діаграми, графіки, таблиці тощо).
 1. Схеми пресування при виготовленні клеєних деревних матеріалів
 • навести ілюстрації, детально описати сутність мінімум 3-х схем пресування при виготовленні клеєних деревних матеріалів;
 • описати конструкцію обладнання, технологічне оснащення та інструмент, які застосовуються в кожній з представлених схем пресування при виготовленні клеєних деревних матеріалів;
 • проаналізувати переваги і недоліки всіх представлених схем пресування при виготовленні клеєних деревних матеріалів;
 • порівняння представлених схем пресування при виготовленні клеєних деревних матеріалів ілюструвати графо-аналітичними методами (діаграми, графіки, таблиці тощо).
 1. Сучасні технології виготовлення деревинних шаруватих пластиків
 • проаналізуйте види, властивості, переваги, недоліки та галузі застосування деревинних шаруватих пластиків (ДШП);
 • порівняння властивостей, переваг, недоліків ДШП ілюструвати графо-аналітичними методами (діаграми, графіки, таблиці тощо);
 • навести ілюстрації, детально описати сутність сучасних технологій виробництва ДШП;
 • описати конструкцію обладнання, технологічного оснащення та інструменту, які застосовуються в технології виробництва ДШП;
 1. Аналіз способів оцінки якості клейових з’єднань в деревообробці
 • навести ілюстрації, детально описати сутність мінімум 5-ти способів оцінки якості клейових з’єднань в деревообробці;
 • описати конструкцію обладнання, оснащення та інструмент, які застосовуються в кожному з представлених способів оцінки якості клейових з’єднань в деревообробці;
 • проаналізувати особливості, сфери застосування, переваги і недоліки всіх представлених способів оцінки якості клейових з’єднань в деревообробці;
 • аналіз способів оцінки якості клейових з’єднань в деревообробці ілюструвати графо-аналітичними методами (діаграми, графіки, таблиці тощо).
 1. Сучасні технології виготовлення гнутоклеєних виробів
 • проаналізуйте види, властивості, переваги, недоліки та галузі застосування гнутоклеєних виробів;
 • навести ілюстрації, детально описати сутність мінімум 3 сучасних технологій виготовлення гнутоклеєних виробів;
 • описати конструкцію обладнання, технологічне оснащення та інструмент, які застосовуються в кожній з представлених технологій виготовлення гнутоклеєних виробів;
 • проаналізувати переваги і недоліки всіх представлених технологій виготовлення гнутоклеєних виробів;
 • порівняння представлених технологій виготовлення гнутоклеєних виробів ілюструвати графо-аналітичними методами (діаграми, графіки, таблиці тощо).
 1. Сучасні технології переробки відходів виробництва деревинних плит.
 • види, властивості відходів виробництва деревинних плит;
 • навести ілюстрації, детально описати сутність мінімум 3-х сучасних технологій переробки відходів виробництва деревинних плит;
 • описати конструкцію обладнання, технологічне оснащення та інструмент, які застосовуються в кожній з представлених технологій переробки відходів виробництва деревинних плит;
 • проаналізувати переваги і недоліки всіх представлених технологій переробки відходів виробництва деревинних плит;
 • порівняння представлених технологій переробки відходів виробництва деревинних плит ілюструвати графо-аналітичними методами (діаграми, графіки, таблиці тощо).
 1. Сучасні технології та матеріали для личкування кромок деревинних плит
 • навести ілюстрації, детально описати сутність мінімум 3-х сучасних технологій личкування кромок деревинних плит;
 • описати конструкцію обладнання, технологічне оснащення та інструмент, які застосовуються в кожній з представлених технологій личкування кромок деревинних плит;
 • проаналізувати переваги і недоліки всіх представлених технологій личкування кромок деревинних плит;
 • порівняння представлених технологій личкування кромок деревинних плит ілюструвати графо-аналітичними методами (діаграми, графіки, таблиці тощо).
 1. Технологія виготовлення плит MDF та меблевих фасадів
 • проаналізуйте види, властивості, переваги, недоліки та галузі застосування плит MDF;
 • порівняння властивостей, переваг, недоліків плит MDF ілюструвати графо-аналітичними методами (діаграми, графіки, таблиці тощо);
 • навести ілюстрації, детально описати сутність технології виготовлення плит MDF та меблевих фасадів;
 • описати конструкцію обладнання, технологічного оснащення та інструменту, які застосовуються в технології виготовлення плит MDF та меблевих фасадів.
 1. Технологія виготовлення OSB – плит
 • проаналізуйте види, властивості, переваги, недоліки та галузі застосування OSB – плит;
 • порівняння властивостей, переваг, недоліків OSB – плит ілюструвати графо-аналітичними методами (діаграми, графіки, таблиці тощо);
 • навести ілюстрації, детально описати сутність технології виготовлення OSB – плит;
 • описати конструкцію обладнання, технологічного оснащення та інструменту, які застосовуються в технології виготовлення OSB – плит.

Скачати індивідуальні завдання до РГР

Скачати методичку до РГР з дисципліни

Скачати шаблон оформлення РГР

Скачати перелік теоретичних питань

Залишити заявку на персональну консультацію

Перелік теоретичних питань

до екзамену з дисципліни «Технологія клеєних матеріалів та деревинних плит»

Питання 1-го блоку.

 1. Наведіть мінімум три різних конкретні приклади застосування операції склеювання в деревообробці. Проаналізуйте роль (значення) склеювання в цих прикладах. Відповідь на питання обов’язково доповнити будь-якою ілюстрацією прикладів застосування операції склеювання в деревообробці.
 2. Проаналізуйте властивості, галузі застосування, переваги і недоліки клеєної масивної деревини. Проаналізуйте роль (значення) і особливості операції склеювання при виготовленні клеєної масивної деревини. Відповідь на питання обов’язково доповнити ілюстрацією властивостей, переваг і недоліків клеєної масивної деревини.
 3. Проаналізуйте властивості, переваги, недоліки та галузі застосування фанери як конструкційного матеріалу. Відповідь на питання обов’язково доповнити будь-якою ілюстрацією властивостей, переваг і недоліків та конкретних прикладів застосування фанери як конструкційного матеріалу.
 4. Проаналізуйте властивості, особливості та галузі раціонального застосування фанери декоративної, бакелізованої, армованої та фанери профільованої. Відповідь на питання обов’язково доповнити будь-якою ілюстрацією названих видів фанери та особливостей їх виготовлення.
 5. Проаналізуйте властивості, переваги, недоліки та галузі застосування столярних плит. Відповідь на питання обов’язково доповнити будь-якою ілюстрацією властивостей, переваг і недоліків столярних плит.
 6. Проаналізуйте види, властивості, переваги, недоліки та галузі застосування деревинно-шаруватих пластиків. Відповідь на питання обов’язково доповнити будь-якою ілюстрацією властивостей, переваг і недоліків та конкретних прикладів застосування деревинно-шаруватих пластиків.
 7. Навести узагальнену характеристику властивостей клеєних матеріалів з подрібненої деревини (плити ДСП). Проаналізуйте види, властивості, переваги, недоліки та галузі застосування плит ДСП. Відповідь на питання обов’язково має містити ілюстрацію в будь-якому вигляді (відео, зображення тощо)
 8. Проаналізуйте властивості, переваги, недоліки та галузі застосування плит з довгих стружок (OSB-плити). Відповідь на питання обов’язково доповнити будь-якою ілюстрацією властивостей, переваг і недоліків та конкретних прикладів застосування OSB-плит.
 9. Проаналізуйте властивості, переваги, недоліки та галузі застосування цементно-стружкових та гіпсо-стружкових плит. Відповідь на питання обов’язково доповнити ілюстраціями властивостей, переваг і недоліків та конкретних прикладів названих видів стружкових плит.
 10. Проаналізуйте властивості, переваги, недоліки та галузі застосування плит ДВП. Види плит ДВП. Відповідь на питання обов’язково доповнити ілюстраціями властивостей, переваг і недоліків та конкретних прикладів застосування плит ДВП.
 11. Проаналізуйте властивості, переваги, недоліки та галузі застосування MDF –плит. Відповідь на питання обов’язково доповнити ілюстраціями властивостей, переваг і недоліків та конкретних прикладів застосування плит MDF –плит.
 12. Проаналізуйте властивості, переваги, недоліки та галузі застосування шпонових дошок та балок LVL. Відповідь на питання обов’язково доповнити ілюстраціями властивостей, переваг і недоліків та конкретних прикладів застосування шпонових дошок та балок LVL.
 13. Проаналізуйте властивості та галузі застосування гнутоклеєних заготовок зі шпону. Відповідь на питання обов’язково має містити ілюстрацію в будь-якому вигляді (відео, зображення тощо).

Питання 2-го блоку.

 1. Проаналізуйте породний склад, способи зберігання та підготовлення сировини для виготовлення лущеного та струганого шпона та інших видів деревних клеєних матеріалів. Відповідь на питання обов’язково має містити ілюстрацію в будь-якому вигляді (відео, зображення тощо).
 2. Проаналізуйте види, властивості, вимоги, переваги, недоліки клеїв для виготовлення дерев’яних клеєних матеріалів і плит. Відповідь на питання обов’язково має містити ілюстрацію в будь-якому вигляді (відео, зображення тощо).
 3. Наведіть на проаналізуйте основні положення теорії адгезії (адгезія, когезія). Які основні процеси протікають при склеюванні деревини? Відповідь на питання обов’язково має містити ілюстрацію в будь-якому вигляді (відео, зображення тощо).
 4. Охарактеризуйте особливості процесу та стадії взаємодії деревини з клеєм (змочування, насичення деревини клеєм, підвищення в’язкості і концентрації клею). Відповідь на питання обов’язково має містити ілюстрацію в будь-якому вигляді (відео, зображення тощо).
 5. Охарактеризуйте особливості процесу переходу клею в твердий стан (поява когезії) та особливості процесу появи адгезії клейового шва. Фактори які впливають на ці процеси та шляхи їх поліпшення. Відповідь на питання обов’язково має містити ілюстрацію в будь-якому вигляді (відео, зображення, рисунок тощо).
 6. Проаналізуйте вплив товщини шва на міцність клейового з’єднання. Усадка клейового шва і поява внутрішніх напружень. Напруження в клейовому з’єднанні деревини, зумовлені вологістю. Відповідь на питання обов’язково має містити ілюстрацію в будь-якому вигляді (відео, зображення, рисунок тощо).
 7. Проаналізуйте вимоги до стану склеюваної деревини, вплив часу відкритої та закритої витримки клею, тиску, температури і часу пресування на міцність клейового з’єднання. Відповідь на питання обов’язково має містити ілюстрації в будь-якому вигляді (відео, зображення, рисунок тощо).
 8. Проаналізуйте види, сутність, переваги і недоліки, галузі раціонального застосування способів нагрівання клейових швів. Відповідь обов’язково доповнити ілюстраціями сутності, переваг і недоліків та конкретних прикладів застосування способів нагрівання клейових швів.

Питання 3-го блоку.

 1. Наведіть, опишіть та проаналізуйте схему технологічного процесу виготовлення фанери.
 2. Опишіть та проаналізуйте етапи технології підготовлення сировини фанерного виробництва до процесу лущення шпону. Відповідь на питання обов’язково має містити ілюстрації в будь-якому вигляді (відео, зображення, рисунок тощо)
 3. Наведіть, опишіть та проаналізуйте схему технологічного процесу виготовлення лущеного шпона. Охарактеризуйте лущення як процес різання деревини.
 4. Опишіть та проаналізуйте сутність, переваги і недоліки, галузі раціонального застосування способів центрування чурбаків. Відповідь на питання обов’язково має містити ілюстрації в будь-якому вигляді (відео, зображення, рисунок тощо).
 5. Проаналізуйте основні фактори, які характеризують режими лущення. Відповідь на питання обов’язково має містити ілюстрації в будь-якому вигляді (відео, зображення, рисунок тощо).
 6. Проаналізуйте вплив загострення лущильного ножа і його положення відносно чурака на процес лущення шпону та вплив параметрів обтискання шпону на його якісні характеристики. Відповідь на питання обов’язково має містити ілюстрації в будь-якому вигляді (відео, зображення, рисунок тощо)
 7. Будова і технологічні можливості лущильних верстатів. Охарактеризуйте основні параметри лущильних верстатів. Відповідь на питання обов’язково має містити ілюстрації в будь-якому вигляді (відео, зображення, рисунок тощо).
 8. Проаналізуйте фактори, що впливають на точність формування товщини шпону. Назвіть шляхи підвищення точності формування товщини шпону. Відповідь на питання обов’язково має містити ілюстрації в будь-якому вигляді (відео, зображення, рисунок тощо)
 9. Коротко опишіть технологію розкроювання стрічки шпону на форматні листи. Охарактеризуйте способи поділу стрічки шпону на форматні листи. Відповідь на питання обов’язково має містити ілюстрації в будь-якому вигляді (відео, зображення, рисунок тощо)
 10. Проаналізуйте технологічні особливості сушіння шпону. Охарактеризуйте способи сушіння і типи сушарок для сушіння шпону. Сортування висушеного шпону. Відповідь на питання обов’язково має містити ілюстрації в будь-якому вигляді (відео, зображення, рисунок тощо)
 11. Проаналізуйте сутність, переваги і недоліки, галузі раціонального застосування способів нанесення клею на шпон. Відповідь на питання обов’язково має містити ілюстрації в будь-якому вигляді (відео, зображення, рисунок тощо)
 12. Опишіть технологію склеювання пакетів шпону. Проаналізуйте способи інтенсифікації процесу склеювання фанери. Відповідь на питання обов’язково має містити ілюстрації в будь-якому вигляді (відео, зображення, рисунок тощо).
 13. Опишіть технологію виготовлення деревинних шаруватих пластиків. Відповідь на питання обов’язково має містити ілюстрації в будь-якому вигляді (відео, зображення, рисунок тощо).
 14. Опишіть технологію виготовлення гнутоклеєних заготовок зі шпону. Відповідь на питання обов’язково має містити ілюстрації в будь-якому вигляді (відео, зображення, рисунок тощо).
 15. Опишіть особливості технології склеювання масивної деревини залежно від способу з’єднання заготовок. Відповідь на питання обов’язково має містити ілюстрації в будь-якому вигляді (відео, зображення, рисунок тощо).
 16. Опишіть особливості технології виготовлення клеєного бруса. Відповідь на питання обов’язково має містити ілюстрації в будь-якому вигляді (відео, зображення, рисунок тощо).
 17. Опишіть особливості технології виготовлення стружкових плит. Відповідь на питання обов’язково має містити ілюстрації в будь-якому вигляді (відео, зображення, рисунок тощо).
 18. Опишіть особливості технології виготовлення волокнистих плит. Відповідь на питання обов’язково має містити ілюстрації в будь-якому вигляді (відео, зображення, рисунок тощо).
 19. Характеристика та галузі застосування плит Dendrolight. Властивості плит Dendrolight. Відповідь на питання обов’язково має містити ілюстрації в будь-якому вигляді (відео, зображення, рисунок тощо).

Скачати перелік теоретичних питань

Залишити заявку на персональну консультацію

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Сергій Сапон