Технологічне оснащення для деревообробки (література)

Про авторські права

Автор і власник даного сайту має за мету підвищити доступність та популярність науковотехнічних видань для якісної підготовки молодих фахівців. Всі доступні на сайті видання взято з відкритих джерел або надано авторами. Не виключена можливість, що автори або (і) власники видавничих прав на ці твори будуть проти їх знаходження у відкритому доступі. В цьому випадку прохання зв’язатися з власником сайту, посилання на файл буде видалено.

Методична література

 1. Сапон С.П. Технологічне оснащення для деревообробки [Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Технологічне оснащення для деревообробки» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 187 – Деревообробні та меблеві технології всіх форм навчання] / С.П.Сапон – Чернігів: НУЧП, 2020. – 45 с.
 2. Сапон С.П. Технологічне оснащення для деревообробки [Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологічне оснащення для деревообробки» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 187 – Деревообробні та меблеві технології всіх форм навчання] / С. П. Сапон – Чернігів: ЧНТУ, 2023. – 45 с.

Базова література

 1. Блюмберг В. А. Какое решение лучше? : Метод расстановки приоритетов/ Блюмберг В. А. .Глущенко В.Ф. – Л. : Лениздат , 1982. – 160 с.
 2. Блюменштейн В.Ю. Проектирование технологической оснастки: Учебное пособие. 2- изд., испр. и доп./Блюменштейн В. Ю., Клепцов А. А. — СПб.: Издательство «Лань», 2011. — 224 с.
 3. Горохов М.М. Проектирование и расчет приспособлений/ М.М.Горохов.- М.: Машиностроение, 1987. – 234с.
 4. Дичковський М.Г. Технологічна оснастка. Курс лекцій: навчальний посібник/ Дичковський М.Г. – Херсон: Олді-плюс, 2008 – 328с.
 5. Корсаков В.С. Основы конструирования приспособлений: учебник для вузов/ Корсаков В.С. – М.: Машиностроение, 1983. – 277 с.
 6. Кузнєцов Ю. М. Теорія розв’язання творчих задач / Ю.М. Кузнєцов.– К.: ТОВ «ЗМОК» – ПП «ГНОЗИС», 2003. – 294с.
 7. Петров, О. В. Комп’ютерне проектування технологічного оснащення. Курсове проектування : навчальний посібник / О. В. Петров, С. І. Сухоруков. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 125 с.
 8. Половинкин А.И. Основы инженерного творчества / Половинкин А.И. – М.: Машиностроение, 1988. – 216 с.
 9. Чус А.В. Основы технического творчества /Чус А.В., Данченко В.И. – Киев: Вища школа, 1983. – 184 с.
 10. Hoffman E. Jig and Fixture Design / Hoffman E. – Cengage Learning; 5th edition, 2003 – 416 р.
 11. Joshi P.H. Jigs and Fixtures / Joshi P.H. – Tata McGraw-Hill Education Private Ltd., 2010 – 276

Допоміжна література

 1. Боровик А.І. Технологічна оснастка механоскладального виробництва: Підручник./ А.І.Боровик – К.: „Кондор”, 2008. – 726с.
 2. Горошкин А.К. Приспособления для металлорежущих станков: Справочник /Горошкин А.К. – М.: Машиностроение, 1979. – 303 с.
 3. Детали машин и основы конструирования / [М. Н. Ерохин и др.]; Под ред. М. Н. Ерохина. – М. : КолосС, 2005. – 462 с.
 4. Дунаев П.Ф. Конструирование узлов и деталей машин: Учеб. пособие для студ. техн. спец. вузов / П. Ф. Дунаев, О. П. Леликов. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.; Издательский центр «Академия», 2004. – 496 с.
 5. Дунаев П.Ф. Детали машин. Курсовое проектирование: Учеб. пособие для машиностроит. спец. учреждений среднего профессионального образования. / П. Ф. Дунаев, О. П. Леликов. – 5-е издание, дополн. – М.: Машиностроение, 2004. – 560 с.
 6. Орлов, П.И. Основы конструирования: справочно-методическое пособие в 2-х книгах. [Текст]/ П. И. Орлов; ред. П. Н. Учаев. – 3-е изд., испр. – М.: Машиностроение, 1988. – Кн. 1 – 560 с., кн. 2. – 544с.
 7. Павлище В.Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин: Підручник. / В.Т. Павлище. – К.: Вища школа, 1993. – 556 с.
 8. Hylton, Bill. Router magic: jigs, fixtures, and tricks to unleash your router’s full potential / Bill Hylton. – Pleasantville, New York: Readers Digest, 1999. – 322 р.
 9. Журнал „Меблеві технології”

Інформаційні ресурси

 1. Fixtureworks [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fixtureworks.net
 2. Modular Fixturing System [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.stevenseng.com
 3. Everything Woodworking [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.pinterest.com/sleepydogwood/1-everything-woodworking
 4. Wood Мастер [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.woodmastermagazine.ru/
 5. Popular woodworking [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.popularwoodworking.com
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Сергій Сапон